dimarts, 22 de maig de 2018

Participem en el concurs FEM MATES. Escola Font de l'Alba

A l'escola Font de l'Alba participen en el Concurs Fem mates per treballar les matemàtiques amb metodologies manipulatives, utilizant bases d'orientació, treball cooperatiu, entre altres.


Títol: Participem en el concurs Fem mates
Centre educatiu: Font de l'Alba
Coordinadores: Montse Tapies, Míriam Villafañe, Isabel Guzman
Curs acadèmic: 2017-2018
Nivell: Primària
Àmbit d’implicació: Centre
Competències: Competència matemàtica, competència lingüística
Àrees: Matemàtiques

  Objectius:
  • Adquirir nous aprenentatges matemàtics
  • Utilitzar les estratègies adequades per a la resolució dels problemes plantejats
  Descripció: 
  Els continguts són els següents:
  • Figures geomètriques amb material manipulatiu
  • Tècniques i instruments mesures
  • Nombres. Relacions entre nombres
  • Significat de les operacions
  • Càlcul: estimació i algoritmes
  Cada problema es tracta en tres sessions (les corresponents a una setmana). En la sessió inicial s’expliquen els objectius i en la final els alumnes realitzen la presentació.

  De primer a sisè tenen una hora setmanal de resolució de problemes i es realitzen en tres hores al taller i dues hores de matemàtiques. 
  Hi ha tres mestres a l'aula que es distribueixen entre els diferents grups d'alumnes.

  Metodologia i recursos utilitzats: 
  La metodologia és bàsicament manipulativa, es treballa passant del manipulatiu a la representació gràfica. 

  A més, utilitzen unes bases d'orientació on hi apareix un protocol que s'aplica al llarg del curs en totes les activitats. És el següent:
  Les activitats les realitzen a partir del treball cooperatiu, fan lectura del problema per grups, després una lectura individual. Seguidament i una vegada ja han entès el problema, apliquen les estratègies adients per la resolució de problemes les quals tenen uns passos definits també a les bases d'orientació, i es fa una recopilació de les diferents maneres de resoldre el problema plantejat.
  A partir d'aquí, s'escriuen els passos que s'han de seguir per resoldre el problema i preparar l'explicació de la resolució del problema per la resta de grups de la classe.
  Quan ja han arribat al resultat final fan una exposició oral del problema i com ha anat el procés, a més a més, tenen una carpeta d'aprenentatge on hi apareixen els següents elements:

  • Dossier per presentar al concurs seguint les seves directrius.
  • Base d’orientació
  • Estratègies de resolució
  • Criteris d’èxit exposició oral
  • Autoavaluació i coavaluació (resolució i exposició oral)
  • Tots els esborranys, dibuixos i càlculs fets
  • Conclusions
  Alguns dels problemes treballats els extreuen de la pàgina web Problemes per imprimir

  Avaluació: 
  Per a avaluar l'activitat s'utilitzen unes plantilles d'avaluació i de coavaluació. 
  Mitjançant l’autoavalució i coavaluació redacten amb tot el grup classe les conclusions generals sobre el treball desenvolupat.

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.