dilluns, 16 d’abril de 2018

Projecte CROMA 2.0 a les escoles Pau Vila, President Salvans, Antoni Ubach i Josep Ventalló

El programa CROMA 2.0 és una iniciativa de la Fundació Autònoma Solidària que promou la vinculació de la UAB amb centres de primària del Vallès Occidental amb presència d’alumnat amb risc d’exclusió social. Volem aconseguir trajectòries d’èxit dels infants participants, tot despertant l’interès per l’aprenentatge i la seva vinculació escolar. 

Centres educatius de la zona participants: Escoles Pau Vila, President SalvansAntoni Ubach i Josep Ventalló

Coordinadors/esEquip del FAS (Fundació Autònoma Solidària), Tècnica d’educació (Ajuntament de Terrassa) i com a representants del Departament d'Ensenyament l'Equip de Llengua i Cohesió Social (ELIC) coordinades amb l'Ajuntament de Terrassa dins del Pla Educatiu d'Entorn del Districte 3

Curs acadèmic: 2017-18

Nivell: Primària

Àmbit d'implicació: Zona, Pla Educatiu d’Entorn Districte3 i Districte2

Competències: implica totes les competències  Objectius
  Un dels objectius que persegueix el CROMA 2.0 és apropar la ciència, la recerca i el coneixement de la UAB a les escoles i els seus infants. Per a fer-ho, la idea és que hi col·laborin grups de recerca de la UAB fent propostes adaptant els coneixements científics a l’educació primària. Alhora, és una oportunitat per a aquests grups de recerca per poder fer accions de disseminació i retorn social.

  • Participar en el treball per l’equitat i la igualtat d’oportunitats a través de la promoció de l’educació formal i la continuïtat educativa dels infants en situacions de risc d’exclusió.
  • Ser part de la innovació educativa, facilitant i participant en propostes de recerca-acció que permetin posar a prova nous models.
  • Col·laborar en la formació dels estudiants de la UAB des d’una doble perspectiva, que entenem interconnectada:

  Aportant eines i estratègies directament aplicables a la seva vida professional (vinculades a coneixements específics del seu grau, o a habilitats transversals)

  Facilitant l’acció de compromís en tant que catalitzador pel pensament crític i transformador de la realitat

  Descripció: 
  Per fer-ho, aprofitem el potencial docent i investigador de la universitat. El CROMA 2.0 posa en contacte estudiants de la UAB que, aprenen investigant i resolen situacions, amb els infants dels centres, al mateix temps que creen llaços emocionals de suport. I, fruit d’aquest vincle, volem que els nens i nenes incorporin l’educació superior a les seves expectatives acadèmiques.

  Des del programa CROMA 2.0 volem promoure la vinculació de la universitat amb escoles de primària per afavorir el despertar de l’interès per l’aprenentatge dels infants i la seva vinculació escolar en tant que context de descobertes, la formació en contextos reals dels estudiants universitaris i la investigació al servei de la societat, tant en l’adquisició de nous coneixements com en el retorn de resultats.

  A Terrassa s’està portant a terme dins el Pla Educatiu d’Entorn.

  Metodologia i recursos utilitzats:
  GGGGGEls infants realitzaran durant aquest curs 4 projectes: 2 vinculats a les àrees artístiques, socials i humanitats i 2 més de les àrees de les ciències experimentals i tecnològiques. Pels projectes de ciències compten amb l’ajuda del CRECIM, que és un grup especialitzat en didàctica de les ciències i que té molta experiència en adaptar activitats per infants. El CRECIM s’encarrega de contactar amb grups de recerca que vulguin participar i adapta les propostes als tallers CROMA 2.0 en projectes de 8 o 6 sessionsGGGGG
  Es realitzen diferents tallers de suport a l'aprenentatge els quals es van iniciar el 13 de novembre del 2017 i acaben el 31 de maig del 2018. La ràtio d'alumnes per taller és de 12 nens i nenes.
  Aquests tallers es fan dos dies a la setmana amb una durada de dues hores amb infants i 30 minuts de valoració de cada sessió entre el dinamitzador/a i l'equip de voluntariat.

  Els tallers s’entenen com un entorn de treball relaxat i diferenciat de l’aula ordinària que afavoreix una bona integració, actitud i motivació dels infants, on podran reforçar estratègies i tècniques d’aprenentatge mitjançant el suport dels/de les estudiants de la universitat, amb qui incorporen noves maneres d’aprendre, treballen l’organització i la planificació de les seves tasques, desenvolupen habilitats socials i resolen els seus dubtes.

  Les activitats principals dels tallers es divideixen en 3 trimestres. Durant el primer trimestre, fins Nadal, es destinaran les sessions a treballar la dinàmica de grup, a partir d’activitats que reforcin l’autoestima, la cohesió del grup d’infants, el respecte i la valoració de la diversitat de personalitats, el treball cooperatiu, el debat, l’expressió, l’escola activa i la participació individual i grupal. L’objectiu és crear un espai de treball òptim, on es valori la diversitat dels seus membres en tant que potencial per treballar en equip i aconseguir de manera conjunta els resultats desitjats.
  Durant el segon i tercer trimestre, a partir de la col·laboració d’equips de recerca i investigadors de la UAB, s’iniciaran petits projectes vinculats a l’àmbit de les ciències experimentals i els àmbits artístics, humanístics i social. Es faran dos projectes durant el segon trimestre i dos més el tercer, un de cada àmbit (ciències experimentals i ciències socials, humanístiques i artístiques).

  De forma transversal es treballarà durant tot el curs, hàbits d’organització i planificació de tasques, així com suport a la resolució de dubtes respecte els seus aprenentatges, per tal que adquireixin eines i estratègies que afavoreixin la seva autonomia.

  Destinataris:
   
  Els tallers van dirigits a infants que estan cursant 5è i 6è de primària on es prioritzaran els alumnes que reuneixen els següents requisits:
  • Alumnat en situació de risc d'exclusió social
  • Alumnat que els manca un acompanyament en les seves trajectòries acadèmiques fóra de l'àmbit escolar
  • Alumnat que tingui la possibilitat de despertar l'interès per l'aprenentatge
  • Alumnes participants dels tallers en cursos anteriors

  En aquest projecte hi col·labora l'equip CROMA 2.0 on hi intervenen diferents persones que formen part de l'equip de la Fundació, els ajuntaments, el Departament d'Ensenyament i els centres educatius. 

  Avaluació: 
  Per tal de garantir l’èxit del projecte, és necessari fer una avaluació continuada i un seguiment del programa.
  Reunions trimestrals de seguiment de la que formen part el referent del centre, l’equip tècnic de la Fundació, i els representants de l’Ajuntament i l'equip LIC com a representant del departament d'Ensenyament de la Generalitat. Es realitza 
  un seguiment al final de cada trimestre per valorar el desenvolupament del programa i s’avaluen els resultats dels objectius marcats.
  Durant el desenvolupament dels tallers es realitzen reunions de seguiment setmanals a cada centre entre l’equip de taller i l’equip dinamitzador de municipi i es comparteixen possibles incidències i les intervencions a realitzar amb l’equip docent del centre.
  En relació amb els estudiants universitaris, es realitza una avaluació a nivell intern de la seva formació i dels seus objectius d’aprenentatge individuals, així com de la gestió i l’execució d’activitats, de la coordinació amb centres i de les dificultats trobades.
  Més informació


  Jornades CROMA

  Conceptes clau: CROMA
  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.