dilluns, 16 d’abril de 2018

Projecte d'atenció a la diversitat de l'institut Les Aimerigues

L’Institut Aimerigues tenen un projecte d’atenció a la diversitat. En aquesta publicació s’exposen els aspectes més rellevants.


Centre educatiuInstitut Les Aimerigues

Coordinadors/esBet Freixas (Orientadora de 1r)  Elo Castaño (Orientadora de 2n i cap d’àmbit), Joan Martínez (Direcció del centre), Jorgina Sanjuan (Orientadora de 3r), Montserrat Vilajosana (Coordinació pedagògica), Susana Fernández (Orientadora de 4t i Batxillerat)

Curs acadèmic: 2017-18

NivellEducació Secundària Obligatòria

Àmbit d'implicació: Centre

Competències: Implica totes les competències 
Àrees: implica totes les àrees

Objectius: 

 • Evitar el fracàs escolar 
 • Potenciar que tot l’alumnat obtingui el títol de graduat en l’ESO 
 • Facilitar i assegurar als alumnes continuïtat i recursos després de l’educació secundària obligatòria
 • Promocionar les bones relacions entre tot l’alumant del centre, crear un entorn amable.

  Contextualització del centre
  Institut relativament nou (7 anys). Té tres línies de 2n a 4t d’ESO i 4 línies a 1r d’ESO. Es preveu nou edifici pel curs 2018-19
  Aspectes estructurals: es realitza treball per àmbits, fet que ajuda a l’atenció a la diversitat i que els equips de professorat de nivell siguin menys nombrosos. Àmbits: TecnoMat, Scienglish i Socitic

  Descripció
  Aquest projecte es porta a terme des de l’àmbit d’orientació on hi trobem un total de quatre orientadores involucrades. Dins d’aquest àmbit hi ha un referent per a cada nivell de secundària. Per tal de facilitar la seva tasca i la implicació en els equips de nivell estan integrats dins l’aula ordinària i, amb excepció de la referent de 4t d’ESO, no tenen tutoria ni són cotutors.
  En el moment que un professor detecta algun desajust, se li comunica al tutor de l’aula i aquest, deriva l’alumne a la referent del grup. La professional referent disposa, de manera suplementària, de 30 minuts cada dia per atendre als alumnes quan sigui necessari.

  Mesures universals que es porten a terme per a atendre la diversitat en el centre:

  • Atenció a l’alumnat dins de l’aula ordinària
  • Desdoblaments de grups. Àrees que es desdobla almenys una hora: pràcticament totes
  • Treballar en grups cooperatius
  • Grups heterogenis (a partir de les orientacions de les escoles en el cas de 1r d’ESO)
  • Professorat tutor i cotutor que tenen 1 hora lectiva de reducció: 
             - Tutor/a de grup (que fa activitats de dinàmica de grups etc....) 
          - Tutor/a i cotutor/a individuals que es reparteixen els 30 alumnes. Els alumnes fan mitja hora de lectura cada dia, estona que s’aprofita també per fer tutoria individual.

  • L’equip de professorat passa de 1r a 2n 
  • Referent d’orientació de 3r i 4t sempre és la mateixa professional. També és la tutora d’alumnes desescolaritzats. Algunes tasques que realitza amb aquests alumnes són: mantenir la relació amb ells, avisar-los si hi ha alguna oportunitat formativa que els pot interessar, ...
  • Cada trimestre es lliuren les notes a les famílies amb entrevista


  Metodologia i recursos utilitzats: 
  Les activitats d’atenció a la diversitat de cada nivell són diferents. A continuació, es presenta una taula on ho especifica:


  NIVELL
  ACTIVITAT
  EN QUÈ CONSISTEIX
  1r i 2n
  Grups competencials

  • Grups formats entre 8-10 alumnes de 1r i 2n.
  • Són grups flexibles (els abandonaments i les incorporacions es decideixen en funció de les necessitats de l’alumnat).
  • Els alumnes surten de l’aula i juntament amb un professional de l’àmbit de l’orientació fan projectes de diferents àrees.
  3r
  Aula oberta

  • 6h setmanals
  • Activitats més curriculars o pràctiques/manipulatives (depenent del perfil de l’alumnat).
  • Ajuda als nois/noies perquè els suposa un entorn d’aprenentatge adaptat i menys estressant
  • Els facilita un espai de relació amb la referent d’orientació.
  • Treballen de manera intensiva competències bàsiques de caràcter transversal i personals.
  3r i 4t
  PCO
  (Projecte Curricular Obert)

  • Per alumnat a partir de 15 anys.
  • Projecte coordinat amb l’Ajuntament que facilita entorns formatius prelaborals en institucions de la zona (per exemple escoles bressol, menjadors socials, ...).
  • 1 o 2 dies a la setmana.
  • Se’n fa un seguiment des de les institucions i l’institut compartint objectius i avaluació.
  4t
  4t específic d’adaptació

  • Un grup a 4t d’ESO que és “específic”. Ràtio petita (17-18 alumnes)
  • El referent d’orientació de nivell és el tutor/a d’aquest grup.
  • Alumnes amb dificultats i poques perspectives de graduació.
  • Adaptació d’objectius i continguts a l’alumne.
  • Es treballa també molt l’aspecte emocional.
  4t
  Aula oberta

  • 9h setmanals on s’hi desenvolupa un projecte. Grup petit (8 alumnes)
  • Alguns alumnes del grup d’adaptació fan el projecte de l’aula oberta
  • Àrees que es treballen el projecte: educació visual i plàstica, tecnologia, informàtica...
  1r, 2n, 3r
  Optatives internivells

  • Pels alumnes que els hi costa més seguir amb el ritme ordinari de l’aula les optatives són entorns de socialització, motivació i èxit escolar. Són de caire clarament competencial (teatre, hort, laboratori, expressió oral, ràdio, dansa, ...).
  • Aquestes activitats fomenten la cohesió social entre els alumnes.


  Valoració: 
  Des de l’institut estan molt satisfets del funcionament d’aquest projecte que promou la cohesió social i fomenta unes bones relacions interpersonals entre els alumnes, permet millorar l’aprenentatge de l’alumnat amb més dificultats i oferir recursos per evitar que siguin exclosos del sistema educatiu.
  Tanmateix, una vegada els alumnes es graduen o deixen l’institut, hi ha un servei d’atenció a aquests alumnes així com també d’acompanyament per fer-ne un seguiment més enllà de l’escolarització obligatòria.


  Conceptes clau: atenció a la diversitat

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.