dimarts, 17 de novembre de 2015

Adaptació de l'alumnat de 1r d'ESO a l'Institut Vacarisses

En aquest vídeo podem veure l'adaptació dels nois i noies de 1r d'ESO a l'institut de Vacarisses, i explica com treballen i quines estratègies utilitzen en aquesta adaptació
Per tal que els alumnes prenguin una dinàmica de secundària adequada, el professorat coordinador i docents del centre creen un Projecte que ajudi als alumnes a tenir un impacte positiu dels primers dies d'institut i que això els ajudi a establir unes sòlides bases pel seu futur.  
Coordinadores: Maite March, Margarida Vidal, Nídia Centellas
Curs acadèmic: 2015-16
Nivell: 1r ESO
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Competència digital, competència emocional i Autonomia i Iniciativa personal
Objectius
  • Millorar l'adaptació dels nois i noies a la dinàmica del centre
  • Facilitar el procés d'aprenentatge de l'alumnat

Descripció:

A partir de la coordinació de primària-secundària es dissenyen algunes activitats per facilitar el pas de primària a secundària. Per exemple: els alumnes que cursen 6è de primària, i amb l'objectiu de preparar-los pel pas cap a la secundària, van dos dies a l'Institut. Un dia fan activitats esportives i un altre fan activitats al laboratori, biblioteca, etc. També fan una visita a l'institut, preparen unes preguntes a la classe de primària que les responen els alumnes de 1r d'ESO.
I per tal de millorar l'adaptació aquest curs s'ha iniciat un projecte. Es tracta que els alumnes tinguin una setmana d'acollida, durant aquesta setmana els alumnes estan amb el tutor/a de grup, perquè vegin la dinàmica del centre, s'hi adaptin amb tranquil·litat i s'iniciin en el treball informàtic. Durant aquesta setmana d'acollida cada tutor/a té el grup el màxim d'hores possibles, per tal que el canvi entre primària i secundària es suavitzi.
Els alumnes disposen del tutor/a de grup i de l'individual.
És realitza un seguiment personalitzat de cada alumne i es donen solucions conjuntes per tal que tots els nois i noies avancin en el seu aprenentatge.

Valoració:

La metodologia emprada en l'institut ajuda als alumnes a integrar-se de forma tranquila en una nova etapa de la seva vida. El projecte que s'utilitza facilita la interacció entre el centre i els alumnes, de cara a apendre el nou funcionament, les noves dinàmiques i els nous formats amb els quals treballaran de cara al curs vinent. 

Conceptes clau: tutoria, procés d'adaptació
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.