divendres, 2 d’octubre de 2015

Pla de participació de la comunitat educativa. Escola Roc Alabern

L'escola Roc Alabern ha elaborat un Pla de Cooperació Mútua per les famíles en manca de recursos econòmics.

Coordinadora: Mercè Soler
Curs acadèmic: 2014-15, 2015-16
Àmbit d'implicació: Centre

Descripció: 
S'ha establert un Pla de cooperació mútua amb famílies que requereixen algun tipus d'ajuda. Seguint el protocol establert que acaba amb un informe social, la família signa un pacte de compromís amb l'escola, rebent ajudes per llibres i/o material escolar a canvi de la realització de tasques en benefici de la comunitat i el compromís d'assistència a un seminari de parentalitat positiva.

Valoració:
Aquesta estratègia s'emmarca dins el ACDE (Acord de Corresponsabilitat) del centre. 
Se'n fa el seguiment a partir dels indicadors  de grau d'impacte establerts prèviament. 
A partir d'aquests es desprèn que el compliment del compromís de les famílies amb l'escola és molt satisfactori; el 62%  de famílies han assistit al seminari entre el 100 % i 75 % de les sessions i el 91 % de les famílies han complert els pactes establerts de realització de tasques per l'escola.

Conceptes clau: participació de la comunitat educativa
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.