dijous, 30 d’octubre de 2014

Atenció a la diversitat a l'ESC Sant Llorenç del Munt. Terrassa.

A l’Escola Sant Llorenç del Munt  porten un pla d’atenció a la diversitat molt interessant, afavorit  des de la direcció per fomentar l’Aula inclusiva. Un treball d’equip on està implicat tot el centre, Comissió d’Atenció a la Diversitat CAD , claustre, menjador, etc.

L’atenció a la diversitat com a tasca global de centre
Presentació
Centre educatiu: Escola Sant Llorenç del Munt
Coordinador/a: Cap d’Estudis, EAP, Especialistes EE
Curs acadèmic: 2014-2015
Nivell: Infantil y primària
Àmbit d’implicació: Centre
Competència: Competència comunicativa, competències artística,   competència matemàtica, competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal, i competència social i ciutadana.
Àrees / Matèries / Mòduls: Totes

Objectius:
·       Organitzar i coordinar les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat del centre.
·       Orientar una línia de treball compartida en relació al suports de l’alumnat.
·       Coordinar les reunions entre els diferents professionals i les famílies.

Descripció:

Es planteja una trobada setmanal de la Comissió d’Atenció a la Diversitat CAD. El Suport a la Educació Especial es centralitza en 1 o 2 persones per cicle, mesures que faciliten la coordinació ja que donen l’opció d’incloure-les dins de cada cicle com a una mestra més, a més de la feina d’acompanyament individual quan és necessari dins d’un mateix nivell. Una forma de treball que afavoreix que es coneguin les dinàmiques de l’alumnat dins de les diferents situacions que es plantegen, donant l’opció a les mestres de  participar a les decisions de cicle.

D’aquesta manera l’especialista EE i/o mestre de reforç i el tutor, es coordinen  a les reunions setmanals de nivell I acció tutorial per programar conjuntament. Partint de la programació de l’aula ordinària per fer les  adaptacions pertinents. Una forma de distribuir i organitzar les diferents intervencions amb l’alumnat amb NEE, contemplades al Pla Anual, responen a la necessitats dels diferents grups.

Metodologia: Atenció dins del Aula

·       Dues persones a l’aula amb el mateix paper. Tipus de classe (no magistrals, més manipulatiu…)
·       Permet l’atenció a altres alumnes
·       Contextualitzem més les activitats.
·       Podem seguir millor els criteris per a l’adaptació dels exercicis.
·       Podem anticipar i prioritzar el treball que convé.
·       Els alumnes no interrompen la dinàmica de la classe.
·       La coordinació amb els tutors és més fàcil.

Metodologia: Atenció fora del Aula

·       Organització de l’alumnat en grups reduïts heterogenis: Racons, tallers, desdoblaments, etc.
·       Organització de l’alumnat en grups reduïts homogenis per a fer un treball globalitzat de les àrees instrumentals.
·       Organització de l’alumnat en grups de tres o quatre nen/es per fer un treball més individualitzats

Activitats
·       Anticipació de la informació de les activitats de la classe.
·       Exercicis del mateix contingut adaptats.
·       Memorització i comprensió de conceptes i vocabulari.
·       Comprensió i expressió oral I escrita.

Plans Individualitzats             
     * Les dades personals, acadèmiques, nom del tutor/a del pla i resta de mestres i professionals que hi intervenen; data d’inici del pla i previsió de seguiment i avaluació.
* Avaluació inicial. Nivell de competències actual de l’alumne/a en el prioritari de totes les àrees.
* Proposta educativa:
1) Objectius i competències prioritàries.
2) Altres objectius d’aprenentatge (habilitats personals, socials, i d’autonomia executiva...).
3) Aspectes metodològics generals i/o organitzatius, suports i criteris d’avaluació.
4) Altres objectius d’aprenentatge  en l’àmbit familiar, de la salut, del lleure, etc.
Horari setmanal amb les hores de reforç.
* Programa de treball:
1) Àrea a treballar, capacitats/ competències, objectius, continguts i indicadors d’avaluació.
2) Materials.
3) Calendari de seguiment del pla: periodicitat, participants, reunions i acords.
4) Avaluació final i propostes per al curs següent.

Avaluació:
La Cap d’estudis establirà a principi del curs un calendari de reunions trimestrals als cicles per poder fer l’avaluació dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (EE). Sessió d’avaluació extraordinària a banda de l’ordinària que segueix el mateix procés que la resta de l’alumnat. (2 informes a EI i 3 a EP). Seguint  Els alumnes amb NNE sense Pla individualitzat (PI)  farem constar les adaptacions fetes i les mesures educatives complementàries que s’han pres a l’informe ordinari.

L’avaluació dels alumnes amb PI ha de fer referència als objectius establerts en ell i no als objectius generals del nivell on es troba. L’avaluació qualitativa recollirà el grau d’assoliment de les capacitats / competències bàsiques.

Valoració i /o conclusions:
La proposta pretén evitar la presència de més d’un mestre especialista a les classes, mitjançant una proposta de distribució del personal  en funció de les necessitats que es presenten a cada cicle. D’aquesta manera cada professional pot estar emplaçat en un cicle diferent i així participar de les decisions com a un membre més.

Per a més informació:
Correu-e: a8051318@xtec.cat

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.