dijous, 18 d’abril de 2013

Projecte d’estalvi i millora de l’eficiència energètica a l'institut Can Jofresa

El Pla de Cohesió Ambiental de l'INS Can Jofresa, redactat en el marc del Programa Escoles Verdes, manifesta la voluntat de transformar el centre en un centre energèticament eficient, capaç de minimitzar l'energia i els recursos que utilitza amb la participació de tota la comunitat educativa.


Coordinador: Gabriel Blanes 
Curs acadèmic: 2011-12
NivellESO/Batxillerat
Àmbit d'implicacióProjecte de centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Tractament de la Informació i competència digital, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, Coneixement i Interacció amb el món físic
Àrees: Projecte transversal
 Objectius
  • Reduir la despesa energètica 
  • Augmentar l’eficiència en el funcionament de l’institut gràcies a la participació i cooperació de tota la comunitat educativa. 
Descripció i metodologia
D’altra banda, pel que fa a la gestió energètica de qualsevol edifici, és fàcilment constatable que el comportament dels usuaris que el freqüenten habitualment i fan ús de les seves instal·lacions, té un impacte molt important sobre el consum dels recursos i de l'energia.
Prenent en consideració les premisses anteriors hem iniciat al centre diferents estratègies per estimular l'eficiència i l'estalvi d'energia al centre que es concreten de la forma següent:
  • Col·laboració amb Tarpuna Cooperativa per instal·lar un sistema de monitorització del consum elèctric que permet comparar nivells de consum de diferents períodes i en les mateixes franges horàries i rebre assessorament en la identificació dels períodes de major consum elèctric, dels col·lectius implicats, i de les zones del centre amb una major potència instal·lada.

Cal dir que aquesta col·laboració es finança amb part de l’estalvi generat durant el primer any de vida del projecte i per tant no representa una despesa addicional per l’institut.
  • Dissenyar actuacions d’informació, sensibilització i implicació en la reducció del consum energètic, basades en una estratègia comuna de canvi de comportament, però complementàries i adaptades a cadascun dels col·lectius que formen part de la comunitat:
- Cooperar amb el personal de neteja i consergeria, els quals són dos col·lectius que desenvolupen activitats en franges horàries on cap altre usuari es troba al centre, per introduir alguns canvis en les rutines de treball, i en el cas del personal de neteja també es demana la seva ajuda per l’enregistrament de dades de valoració de l’estat de les aules a la finalització de les classes. 
GG
- Amb l’ajut de tot el professorat, estimular l'eficiència i l'estalvi d'energia a les aules a la vegada que premiar el comportament més respectuós per part de l'alumnat envers les instal·lacions. En aquest sentit, amb l’ajut d’una pàgina web i a partir de les dades enregistrades pel servei de  neteja diàriament, s’informa a l'alumnat de cada grup classe en relació al seu comportament a l'aula, i al corresponent impacte sobre l'estalvi energètic i econòmic, fent palès que aspectes diversos com la conservació en bon estat dels espais i del mobiliari, o el tancament dels llums en els moments que no és necessari repercuteixen en  la despesa energètica i econòmica. 


Els alumnes de cada grup classe decideixen democràticament de quina manera es reinverteix part de l’estalvi aconseguit. Aquesta estratègia, s’ha de complementar necessàriament amb la realització d’eco-auditories d’aula per justificar, significar i reforçar el pensament complex dels alumnes en la realització d’accions d’estalvi.
  • El desenvolupament per part dels alumnes de treballs de recerca que permetin valorar i predir els estalvis acumulats com a conseqüència del canvi d’hàbits, així com la viabilitat de reinvertir els estalvis en la substitució de lluminàries o d’altres aparells que millorin l’eficiència de l’edifici, tals com la instal·lació de tendals que permetin aprofitar la llum natural evitant els reflexes de la llum directa del sol que obliga a baixar persianes.

  • El desenvolupament per part dels alumnes d’Eco-auditories d’aula on es realitzen diferents mesures i càlculs que permeten valorar quin és l’impacte econòmic i ambiental que deriva d’un ús incorrecte i per tant ineficient de les aules. Aquesta acció complementa i dona significació a l’estratègia de valoració de les aules més eficients anteriorment comentada.

  • Elaboració per part dels alumnes de petits curtmetratges o vídeos de conscienciació.
  • Exposició i divulgació a la resta de la comunitat educativa dels diferents treballs elaborats pels alumnes amb els esmentats objectius.
Valoració i properes línies d'actuació

Després d’uns mesos des de la implantació del projecte a l’inici d’aquest curs 2011-12, estem constatant importants estalvis mensuals amb reduccions del consum d’electricitat que oscil·len entre el 20% i el 30% dels consums enregistrats en els mateixos períodes de l’any passat, i que econòmicament suposen estalvis que poden ser invertits en la millora de l’eficiència de l’edifici. Però deixant a banda els bons resultats obtinguts, cal insistir en el treball diari amb alumnes, professors i personal de servei, per aconseguir integrar i consolidar totalment el canvi d'hàbits que implica aquest projecte a nivell de tota la comunitat, i per tant, hem de continuar treballant per millorar l’abast i l’eficàcia de les actuacions.
Tot i que inicialment el projecte s’ha enfocat essencialment en la despesa d’energia elèctrica, el repte per als propers anys és que aquest hagi estat només el primer pas per introduir d’una banda l’anàlisi de consum d’altres recursos:  gas per calefacció, aigua, paper, etc... i de l’altra el control en la generació de residus. A tall d’exemple podríem citar una acció concreta que pretenem introduir en breu, com és el fet d’afegir en la valoració de les aules més eficients, el grau de generació de residus de l’aula, que vindria donat per la quantitat de residus que els alumnes generen pel fet de portar l’esmorzar en embolcalls no reutilitzables.

Conceptes clau:

Estalvi, eficiència, sostenibilitat, cooperació

Per a més informació, es pot consultar aquest enllaç
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.