dijous, 21 de març de 2013

Impuls a lectura i a la diversitat. Institut Santa Eulàlia

Per millorar la competència lectora l'INS Santa Eulàlia,  ha posat en marxa un projecte de centre per al primer cicle d'ESO. Es va començar pel diagnòstic (proves de velocitat lectora i ACL). A continuació, es van planificar canvis organitzatius i metodològics, i també en l'elaboració de materials per les activitats de lectura eficaç.
S'ha introduït la mitja hora diària de lectura, i una activitat diària de l'apadrinament lector; en ambdues activitats participa tot el professorat  de l'ESO i en l'apadrinament també participen alumnes  de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

Centre educatiu: Institut Santa Eulàlia
Coordinadora:  M. Àngeles Garcia
Curs acadèmic: 2012-2013
Nivell: primer cicle d'ESO
Àmbit d'implicació: centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual
Àrees: totes
 
Durant el curs 2012-2013, l'INS Santa Eulàlia ha portat a terme una formació sobre Competència Comunicativa amb la finalitat de millorar els resultats educatius en l'àmbit de la competència lectora.
El primer objectiu de l'activitat formativa va ser fer un acurat diagnòstic de l'estat competencial dels alumnes de primer cicle d'ESO. Per fer aquest diagnòstic es van passar proves de velocitat lectora i proves ACL (comprensió lectora).
Una vegada fet el diagnòstic, la segona part de l'activitat formativa  va consistir en planificar un treball d'impuls a la lectura, basat en canvis organitzatius i canvis metodològics, i també en l'elaboració dels materials: activitats de lectura eficaç.
Des del punt de vista organitzatiu, s'introdueix a) la mitja hora diària de lectura, comú per a tot el primer cicle d'ESO i sempre a la mateixa hora i b) l'activitat diària de l'apadrinament lector.


En ambdues activitats participa la major part del professorat  de l'ESO (per tant de molt diverses matèries) i en la segona, a més, també participen alumnes d'ensenyament postobligatori (batxillerat i cicles formatius de grau superior).
Però és l'aspecte metodològic, el que fa molt especial aquesta activitat: aquest treball competencial d'impuls a la lectura té com a eix vertebrador  la metodologia de la programació multinivell, per tal de fer un acurat tractament de la diversitat de la competència lectora.


Durant la mitja hora de lectura diària s'han fet agrupaments diversos (i asimètrics) segons els nivells de competència lectora (especialment els resultats en les proves de velocitat lectora).  Cada un d'aquests grupets d'alumnes té un professor/a dedicat i una sèrie de materials de treball adients a les seves necessitats de millora lectora.
Per exemple, alguns grups distribueixen la mitja hora diària en dos meitats: una primera de lectura coral, amb textos molt diversos, no únicament d'imaginació, com ara llibres de text de diferents matèries.
Mostra d'alguns exercicis

La segona meitat es dedica a practicar estratègies de lectura eficaç amb exercicis de velocitat lectora, elaborats durant l'esmentada formació amb la guia i supervisió del formador.
La lectura individual amb un padrí lector (professor o alumne més gran) també es fa diàriament, durant 10 minuts perfectament planificats i sempre de la mateixa manera: quan, on, amb qui. Per a aquesta lectura  s'han triat llibres d'imaginació que els alumnes tenen en préstec i que, si volen, poden continuar la lectura fora del centre.
Passades 6 setmanes es tornen a passar les proves de velocitat lectora i es refan les agrupacions del alumnes i les respectives propostes d'activitat. Aquests seguiment de l'assoliment dels objectius de millora lectora serveix també de motivació als alumnes per mantenir la seva implicació en el procés d'aprenentatge (element també molt important en tota aquesta activitat).
En actualitzacions posteriors d'aquesta notícia es mostraran els resultats (de millora) al llarg del curs en què s'ha portat a terme.

 

Conceptes clau:
lectura
velocitat lectora

Per a més informació, es pot consultar aquesta web fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.