dilluns, 26 de març de 2012

Tecnomat a l'Institut Les Aymerigues. Treball interdisciplinari de l'àrea de matemàtiques i tecnologia


L'INS Les Aymeriques treballa  l'àmbit competencial tecnològic-matemàtic (Tecnomat) de manera unificada. La proposta conjunta parteix de la premisa que el treball competencial té a veure amb contexts reals: tecnologia dóna a les matemàtiques un context idoni i es treballen de manera  resolutiva i manipulativa
Per desenolupar aquest treball s'han el·laborat noud materials d’aula ajustats a les necessitats de l'alumnat.Centre educatiu: Institut Les Aymerigues
Coordinadora: Elisabeth Eixarch
Curs acadèmic: 2011-12
Nivell: Primer d'ESO
Àmbit d'implicació: Projecte curricular de Centre
Àrea: Àmbit curricular tecnològic-matemàtic. L’alumnat fa classe 5 hores a la setmana d’aquest àmbit, on les matemàtiques i la tecnologia es complementen.
 


Competències: Competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal, competència comunicativa i lingüística, competència social i ciutadana, competència artística i cultural, competència d'interacció amb el medi físic i competència matemàtica.

Objectius
 • Aprendre en context i de forma cooperativa a l’aula.
 • Motivar l'aprenentatge per les matemàtiques i la tecnologia.
 • Aconseguir un bon clima de treball i convivència que permeti treballar en un context pluricultural i plurilingüe.
 • Obtenir uns bons resultats acadèmics de l'alumnat tot potenciant la cohesió social.
 • Aconseguir adaptar l’ensenyament-aprenentatge, des de les diferents àrees curriculars, a les necessitats de l'alumnat.
Introducció:
El treball cooperatiu a l’aula proporciona una eina de comunicació i interacció entre alumnat i professorat que aporta una reflexió personal i el coneixement dels membres que formen l’equip de treball, i facilita l’acceptació de la diversitat a l’aula i a la societat en general.


S'ha plantejat una organització curricular pròpia tenint en compte el progrés d’aprenentatge; s'ofereix un ensenyament en un context que li doni sentit i que permeti atendre la diversitat a l’aula. 
El projecte Curricular del Centre està constituït per tres estructures bàsiques que s’interrelacionen al llarg del curs acadèmic. Aquestes estructures es basen en l’ensenyament-aprenentatge competencial, integrador, plurilingüe, innovador, democràtic i laic, i són : 
 • Treball per àmbits. 
 • Projectes transversals. 
 • Àrees curriculars. 
Els projectes transversals es treballen al final de cada trimestre, i es programen des de tots els àmbits i àrees curriculars de forma conjunta, amb la cooperació de tot el professorat, alumnat i famílies, amb la finalitat de generar contexts globals d’aprenentatge des d’un enfoc interdisciplinari de les àrees curriculars establertes.

Descripció de l'àmbit competencial tecnològic-matemàtic (Tecnomat):
La proposta de treball conjunt parteix de la premisa que el treball competencial té a veure amb el treball lligat a contexts reals.
1. En aquest sentit la tecnologia dóna a les matemàtiques un context idoni que facilita l’assoliment de continguts relacionats amb:

  • la geometria.
  • la mesura.
  • la resolució de problemes.
  • els processos de càlcul.


Així com l’assoliment de continguts transversals imprescindibles en qualsevol treball de caire científico-tècnic, entre d’altres: 

  • l’organització.
  • l’autonomia.
  • la iniciativa.
  • la polidesa i la precisió.
  • l’autoexigència.

Totes elles molt lligades a la competència bàsica d’aprendre a aprendre i la d’autonomia i iniciativa personal.
2. Per aquest motiu, l’organització del currículum a la matèria Tecnomat és sensiblement diferent de la que es pot trobar als currículums editats, en els quals, la “part numérica” és substancialment més important que la “part geomètrica”. 

3. Les matemàtiques, que són el llenguatge natural d’expressió i desenvolupament de la tecnologia, s’expliquen i es treballen atenent les necessitats d’aquesta matèria. Això permet que l’assoliment dels continguts “pròpiament” tecnològics sigui molt més eficient, ja que es treballen junt amb l’eina que els expliquen i els desenvolupen. 

4. També forma part de l’arrel del projecte la visió resolutiva i manipulativa de les matemàtiques. Per aquest motiu, lluny de reduir el treball pràctic de la tecnologia, el projecte incideix i reforça l’activitat pràctica al taller de forma considerable. 

Aquest plantejament en bona part procedimental afavoreix la participació i la integració de tot l'alumnat.

5. Organitzativament, es converteixen dues matèries de 2 i 3 hores en una única de 5 hores, una de les quals en grup partit, la qual cosa permet un treball continuat, intens i flexible amb els avantatges obvis que això comporta.

6. Finalment, el fet de ser una matèria “no regularitzada”, s'ha hagut d'el·laborar nou material d’aula que ha permès ajustar-lo a les necessitats de l'alumnat.

Valoració:
El professorat del centre considera que el projecte és molt positiu, tant pels alumnes com pels mestres, i que està donant uns resultats excel·lents.

Conceptes clau:
 • Matemàtiques.
 • Tecnologia.
 • Àmbit curricular.
 • Cooperació.
 • Ensenyament-aprenentatge.
 • Aprenentatge en context.  
Per a més informació, podeu accedir al bloc del INS Les Aymerigues fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.