dimarts, 13 de març de 2012

English day a l'Institut Viladecavalls


A l'Institut de Viladecavalls es dedica un dia a l'anglès en totes les matèries i àmbits del centre. Cada grup  fa 6 activitats d’una hora, per exemple: recerques , pòsters, tallers, coresponent a les diverses àrees corriculars. És  una jornada didàctica i lúdica que serveix per fer una aproximació al vessant geogràfic i cultural de la llengua anglesa.
Centre educatiu: Institut Viladecavalls
Coordinadora: Carme Chaler
Curs acadèmic: 2011-2012, 2012-13, 2013-14, 2014-15
Nivell: ESO - Batxillerat
Àmbit d’implicació: PELE - PAC
Àrees: Llengua anglesa.
Competència: Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Autonomia i iniciativa personal, Tractament de la informació, Digital, Expressió artística i competència d'expressió corporal.
Objectius:

 • Fomentar l'autonomia creativa i comunicativa en l'ús de la llengua anglesa
 • Aplegar en una mateix nivell, una varietat de materials didàctics i estratègies metodològiques relacionades amb un país de llengua anglesa.
 • Utilitzar els propis coneixements de la llengua anglesa en una situació comunicativa i lúdica.
 • Afavorir un bon ambient de treball i col·laboració entre el professorat i l’alumnat.
 • Motivar els alumnes a utilitzar la llengua anglesa com a vehicle de coneixement del món.
 • Desenvolupar les quatres destreses comunicatives en situacions concretes.
Curs 2014-15


Curs 2011-12Descripció:


L'“English Day” neix dins de l’aplicació del PAC, amb l’objectiu d’oferir activitats per potenciar lús de la llengua anglesa. L’activitat s’ha coordinat des del departament de llengües estrangeres, començant per delimitar la temàtica de cada nivell, decidir les activitats, elaborar els materials didàctics i contactar amb els col.laboradors externs (tallers, xerrades, etc). 
Un cop decidit i coordinat per celebrar-ho el 20 de gener, es comunica a tot l’alumnat i professorat implicats.
 • Alumnat: ESO i 1r Batxillerat.
 • Professorat coordinador: professores d’anglès.
 • Professorat implicat: tot el professorat del centre.
Temporització: cada nivell ha realitzat 6 activitats d’una hora cadascuna. La majoria d’activitats ha estat comuna a tots els nivells, variant el seu contingut:
 1. Recerca sobre fets generals del país (a casa i a l’escola).
 2. Elaboració de pòsters/presentacions amb aquella informació (treball cooperatiu).
 3. Activitat relacionada amb algun aspecte cultural destacat del país.
 4. Taller relacionat amb el país treballat.
 5. Concurs de postres típiques (vídeo fet a casa, tast de receptes, visualització de vídeos i votacions a l’escola).
Avaluació: l’avaluació de l’activitat s’ha fet a tres nivells:
 1. Cada professora del nivell ha avaluat el treball dels seus alumnes recollint el material elaborat quan era possible i amb la informació obtinguda de la resta del professorat.
 2. Enquesta de valoració de l’activitat per a l’alumnat.
 3. Enquesta de valoració de l’activitat per al professorat.
Metodologia i recursos utilitzats:
Des del departament d’idiomes, s’han creat i coordinat les activitats que es fan a cada nivell així com els fulls d’instruccions per a cada professor implicat, donat que no es va modificar el marc horari i que tot el professorat del centre hi va participar.

Valoració:
Com a punts forts, la col·laboració de tot l’institut i implicació de l’alumnat. Els participants creuen que va ser una jornada didàctica i lúdica que va servir per fer una aproximació al vessant geogràfic i cultural de la llengua anglesa.
El 98% de l’alumnat i del professorat celebraria un English Day cada any, segons l’enquesta de valoració.
Algunes àrees van mostrar el seu interès per elaborar activitats de la seva matèria en anglès de cara a altres edicions.


Conceptes  claus: 
 • Treball per projectes.
 • Recerca i tractament de la informació (TIC).
 • Comprensió i expressió oral.
 • Treball col·laboratiu.
 • Ambientació de centre.
Per més informació, podeu visitar el bloc d'anglès de l'Institut Viladecavalls fent clic aquí.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.