dimecres, 25 de març de 2015

La tutoria compartida a l'Institut Mont Perdut de Terrassa


A l'INS Mont Perdut s'apliquen dos tipus de tutoria, la tutoria grupal i la tutoria individual, per poder fer un seguiment més personalitzat dels alumnes. És a dir, cada alumne té dos tutors (grupal i individual).El tutor de grup ho és de tots els grups del nivell i coordina els tutors individuals, al mateix temps que també és coordinador de l'equip docent.El tutor individual és el primer orientador de l'alumne al centre per promoure un clima de confiança i de comunicació, i també és el priomer mediador davant de situaciones problemàtiques.Coordinador: Xavi Santos
Curs acadèmic: 2011 a 2015
Nivell: tots els nivells de l'ESO
Àmbit d'implicació: És un Projecte de Centre, perquè aquesta activitat implica a tot l'Institut.
Competències: Competència comunicativa lingüística, competència social i ciutadana, i competència d'autonomia i iniciativa personal.
Àrea: L'acció tutorial (tutoria compartida) comparteix un període de temps amb l'activitat "Gust per la lectura".
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/insmontperdut/
                                                                                                              
Objectius
 • Fer un seguiment de l'alumnat personalitzat.
 • Donar resposta a les necessitats col·lectives.
 • Promoure una relació interpersonal amb els alumnes, establint un clima de confiança i de comunicació.
 • Garantir la confidencialitat professional.
 • Establir relacions amb les famílies del alumnes més pròximes.
  
Descripció i metodologia:
S'apliquen dos tipus de tutoria, la tutoria grupal i la tutoria individual, per poder fer un seguiment més personalitzat dels alumnes. És a dir, cada alumne té dos tutors (grupal i individual).

Aquests tutors tenen diferents funcions, però es complementen entre ells. D'aquesta manera, el pas d'informació és constant. 
 • Tutoria grupal: es fan sessions setmanals d'una hora amb tot el grup-classe per treballar diferents punts:
  • Fer el seguiment de tota la classe.
  • Canalitzar i donar resposta a les necessitats del grup.
  • El tutor grupal és un dels responsables de l'alumne enfront la comunitat educativa. Si els alumnes tenen algun problema, crisi, etc. i el seu tutor individual no es troba al centre, el tutor grupal s'haurà de dirigir al/la Cap d'Estudis per informar-lo/la i trobar solucions.
  •  El tutor de grup ho és de tots els grups del nivell i coordina els tutors individuals, al mateix temps que també és coordinador de l'equip docent.
 • Tutoria individual: el tutor d'aquestes tutories és el principal referent de l'alumnat. Fa les seves hores de docència i contacta amb els seus alumnes tutoritzats, però també diàriament (durant 30 minuts) fan l'activitat transversal del "Gust per la lectura".
  Les funcions principals d'aquest professional són:
  • És el primer orientador de l'alumne al centre. Per això, ha de promoure una relació interpersonal amb els seus alumnes per establir un clima de confiança i de comunicació. I, també es garanteix la confidencialitat professional.
  • És el primer mediador dels alumnes davant situacions conflictives. Té la responsabilitat d'ajudar a l'alumne a trobar solucions positives.
  • Referent adult i guia-orientador dels seus alumnes. Ha d'ajudar a augmentar l'autoestima de l'alumne i destacar els aspectes positius de la seva personalitat.
  • Encarregat de gestionar la sessió de tutoria individual (30 minuts setmanals). Aquest racó s'utilitza per transmetre informacions, constatar l'estat d'ànim, fer comentaris, reflexions personals, etc. Aquest tutor rep un full amb les faltes d'assistència, els deures que no ha fet l'alumne, el material que no ha portat, etc.
  • Guia i orientador en el procés d'aprenentatge de l'alumne.
  • Bon coneixedor de la situació personal i familiar de cada alumne per facilitar el procés d'aprenentatge i de desenvolupament personal.
  • Vincle de comunicació entre el centre i les famílies. Manté informats als pares sobre rendiment acadèmic, assistència i puntualitat a les classes, incidències/expulsions, materials que fa falta portar per a treballar a les aules (llibres, quaderns...), i l'estat d'ànim i motivació cap a l'estudi.
  • Responsable de la gestió de les notes dels seus alumnes a les juntes d'avaluació.
  • Per últim, acorda conjuntament amb l'equip docent quines observacions queden consensuades i s'han de transmetre a l'alumne i a la seva família.

Valoració:
Es necessita la col·laboració de tothom, perquè si no l'acció tutorial no seria possible.
Facilita la seva instauració ésser un centre de nova creació.
Per últim, a nivell organitzatiu, aquest projecte suposa més dedicació per part del professorat, per l'equip directiu, caps de departament...
Molt bona valoració per part de les famílies.

Conceptes clau:
 • Acció tutorial.
 • Tutoria compartida.
 • Relació interpersonal alumne-tutor.
 • Relació interpersonal tutor-família.
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l'IES Mont Perdut fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.