divendres, 7 d’octubre de 2011

Els alumnes de l’Institut Cavall Bernat fan de mestres a les escoles St. Llorenç i Joan Marquès Casals

Els alumnes de primer d'ESO de l’Institut Cavall Bernat, treballant en grup, fan de mestres a les escoles St. Llorenç i Joan Marquès Casals. . El grup tria el tema que vol presentar, a partir d’un àmbit general proposat pel professorat, per exermple: invents o artistes. El grup fa la cerca d'informació, una presentació powerñpoint i unes activitats pels companys de 6è. Els grups presenten la feina i es tria quin farà l'activitat.
Centre educatiu: Institut Cavall Bernat
Coordinadores: Montserrat Garrofé i Pepa Martín
Curs acadèmic: 2010-11 
Nivell: Secundària 
Àmbit d'implicació: Projecte de centre / Pla estratègic
Competències: Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Autonomia i iniciativa personal, Tractament de la informació i competència digital...
Àrees: PCL (Projecte de Competència lingüística), Llengua catalana, Ciències Experimentals, ... 

Objectius:
 • Millorar en tècniques de recerca
 • Millorar les capacitats de comunicació
 • Aprendre a compartir el coneixement (treball cooperatiu)


Descripció de l’activitat:  
A l’Institut
Es proposa als alumnes de 1r ESO.

El grup de treball tria el tema que vol presentar, a partir d’un àmbit general proposat pel professor/a.

Exemples: Els invents, L’art i els artistes…

 • El professor/a orienta a elaborar un primer guió de treball per començar la recerca.
 • El grup planifica i temporitza les diferents tasques.
 • Recerca d’informació a diferents fonts, tot elaborant un esborrany del contingut.
 • Redefinir de nou l’índex definitiu del treball.
 • Elaborar un escrit complert i amb tots els punts ampliats i molt ben definits.
 • Elaborar el Power point com a suport dels conceptes importants que s’explicaran.
 • Cercar imatges de suport visual, revisió estètica i formal de la presentació i revisió ortogràfica.
 • Preparar activitats  pels alumnes de 6è (prèvies /posteriors) com ara: preguntes, sopa de lletres, relacionar conceptes,..
 • Pensar possibles preguntes que farien els alumnes, i preparar les respostes.
 • Preparar l’exposició oral.  Com ho faran? 
 1. Una tarda a casa d’un company 
 2. Una tutoria amb el professor/a de PCL 
 3. Una presentació a l’aula amb la resta de companys d’altres grups (seràn avaluats pels seus companys amb una taula d’observació) A partir d’aquesta valoració es modifica i millora el treball.
Finalment entre tota la classe  i el professorat, es decideix el grup que ha presentat un bon treball (escrit i oral) i aquest grup el presentarà a l’escola de primària.


A l’escola primària
 • Els alumnes es presenten i agraeixen l’oportunitat de poder presentar el seu treball a l’escola que havien estudiat.
 • Expliquen i justifiquen el tema que presentaran
 • Fan alguna activitat prèvia per motivar l’atenció de l’alumnat. Pregunten què en saben, si en tenen alguna experiència…, si es pot, relacionar-ho amb un fet actual.
 • Comencen i fan ordenadament la presentació tot passant les diapositives.
 • Demanen si tenen dubtes, o volen expressar l’opinió sobre algun aspecte.
 • Proposen l’activitat que s’han pensat i la reparteixen.
 • Poden fer una correcció conjunta o bé recollir l’exercici.
 • Finalment demanen si els ha agradat d’aprendre el que han explicat.
 • Agraeixen de nou l’atenció i el treball dels companys de 6è.Metodologia i recursos utilitzats:
Els alumnes han treballat a l’aula (1 hora setmanal PCL). Cada alumne podia treballar amb el seu PC (educat 1X1).

També han anat a la biblioteca per fer treball de recerca bibliogràfica.

El canó i PDI per fer les presentacions de cada grup a l’aula.

Els alumnes de 4t d’ESO que feien una optativa d’audiovisuals, van participar en la gravació i muntatge.

Professor: Enric de la Primavera

 

Valoració i /o conclusions:
Es fa una valoració positiva de l’experiència.

Els alumnes aprenen a ser més responsables quan treballen de forma cooperativa, ja que són conscients que el treball i implicació personal afectarà la qualitat i el resultat final del treball del seu grup.Conceptes  claus:
-    Treball cooperatiu.

-    El que aprenem bé, ho podem ensenyar. (Joves mestres)

-    Ús de les TAC.

-    Tècniques de expressió oral: llenguatge verbal i no verbal.

-    Compartir un projecte: Primària-Secundària
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.