dimarts, 12 d’abril de 2011

Treballem per blocs a llengua catalana. Atendre a tot l'alumnat dins de l'aula amb dos professors. Institut Cavall Bernat


A l'INS Cavall Bernat a la classe de llengua els alumnes treballen en grups i hi intervenen dos professors/es que atenen als alumnes al mateix nivell. Hi ha quatre blocs i cada grup treballa un bloc durant dues sessions. Dos són més autònoms i dos més dirigits: un bloc de text, un de lèxic, un de lectura i un últim d'ortografia.Centre educatiu: Institut Cavall Bernat
Curs acadèmic: 2010-11
Àmbit d'implicació: Pla d'Autonomia de Centre (PAC)
Àrees implicades: Principalment es treballen continguts propis de l'àrea de Llengua Catalana
Competències: Lingüística i Comunicativa,  Autonomia i Iniciativa personal
Objectius: Amb aquesta experiència es pretenen assolir diversos objectius:
 • Atendre la diversitat, és a dir, donar resposta a tot l’alumnat, tant als alumnes que necessiten ampliació com els que necessiten reforç
 • Afavorir l’autonomia dels nois i noies
 • Afavorir el treball cooperatiu
Cal destacar que l’alumne disposa d’un pla de treball on se li indiquen quins son els exercicis que ha de realitzar. Aquests estan dividits entre: exercicis comuns, de reforç i d'ampliació.

A l’inici de cada sessió es valora el treball de la sessió anterior i en acabar de treballar cada bloc (al finalitzar les dues sessions) es recull el treball realitzat durant les dues sessions. I es retorna amb la possibilitat de rectificar-lo i/o millorar-lo.

En acabar de treballar tots els blocs es fa una exposició oral. Cada grup exposa l’últim bloc realitzat (treball cooperatiu), també es lliura un dossier amb el treball realitzat al llarg de tota l'experiència.

ORGANITZACIÓ DOS PROFESSORS A L’AULA
El treball de dos professors a l’aula respon a una manera d’atendre la diversitat. L’atenció a l’alumnat  dins l’aula, en el nostre centre, és un criteri  prioritari. Per tant a l’hora d’organitzar el Blocs ho fem seguint aquest ordre:
1- Professorat de diversitat
2- "Cues" horàries dels professors/es del departament de llengües i de matemàtiques.
3- Altres professors que tinguin alguna cua horària i que estiguin interessat en aquesta pràctica.
4- Personal contractat mitjançant el Pla de Millora.

Podeu fer clic aquí, i visualitzar un power-point on s'explica més detalladament aquesta experiència, també hi trobareu exemples del treball que realitza l'alumne tan el dirigit com l'autònom.
Material necessari:
El material base és el llibre de text, però també es precisa d'altres eines didàctiques com ara: exercicis de reforç, exercicis complementaris o d'ampliació i material totalment adaptat.
El material complementari s'organitza dins de capses. Les capses es centralitzen en una aula. Els alumnes encarregats quan tenen el treball per blocs van a buscar les capses.

Valoració:
 •  Tots els alumnes treballen.
 •  S’ajuden entre ells.
 •  Et permet conèixer millor les necessitats dels alumnes.
 •  Et permet corregir al moment. Per tant l’alumne pot rectificar.
 •  Et permet comprovar si s’ha entès o no i per tant es pot reforçar algun aspecte que no ha quedat clar.
 •  Es respecta el ritme de treball de cadascú.
 •  Es treballen els hàbits de treball d’una manera sistemàtica:
 • Realització dels deures
 • La realització d’esquemes
 • L’autocorrecció
 • El treball individual i de grup
 • L’exposició oral

Tant els professors com els alumnes valoren molt positivament la feina que es realitza gràcies als blocs a l'aula.

Document de recollida de valoració de l'activitat per part dels professors.
Si voleu accedir a la pàgina web del centre per tal d'ampliar encara més la informació sobre aquesta experiència, o per informar-vos sobre d'altres experiències que duen a terme, feu clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.