dimarts, 8 de març de 2011

El projecte eduCAT 1x1 a l’Escola Pere Viver


A l’ESC Pere Viver, amb una llarga tradició en l’ús de les TIC a les aules, s’està portant a terme una experiència pilot de l’ús individual dels  portàtils, dins del projecte eduCAT 1x1 a Catalunya i amb suport del Ministerio de Educación al projecte Escuela 2.0. ekls ordinadors són del centre i cada alumne té una memòria USB, un ratolí i uns auriculars pel treball d'aula.Centre educatiu: Escola Pere Viver, Terrassa
Coordinadores: Patricia Martin Ayala i Ines Díaz Sánchez, tutores de 6è de Primària
Curs acadèmic: 2010-2011  
Nivell:  6è de Primària  
Àmbit d'implicació: Projecte de centre  
Competències: Tractament de la Informació i competència digital


Veure presentació de l'àlbum de fotografies
(Fes clic a la imatge per veure més fotografies)

Àrees: Ús de l’ordinador portàtil en proporció 1x1 per part de l’alumnat de 6è de Primària, dins del projecte eduCAT 1x1, a les àrees de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, coneixement del medi i educació per la ciutadania. 

Objectius:
Experiència pilot del projecte eduCAT 1x1 a Primària. Introducció de l’ordinador portàtil individual a les aules de 6è nivell.


     


Descripció:
El centre ha estat dotat de 40 ordinadors portàtils, idèntics als que utilitzen els alumnes d’ESO que participen al projecte eduCAT 1x1, per ser utilitzats a les aules de 6è de Primària.

A diferència del que passa als centres 1x1 de secundària, els ordinadors portàtils dels centres de Primària que participen a l’experiència pilot del projecte eduCAT 1x1 són propietat del centre, no dels alumnes.  Han assignat els 40 portàtils als 50 alumnes de 6è de Primària, de manera que alguns alumnes comparteixen ordinador i d’altres l’utilitzen de forma exclusiva.  Això ha comportat haver de fer un horari, més o menys flexible, de distribució de les hores lectives amb i sense ordinador.  A vegades també fan servir altres ordinadors del centre, per tal de facilitar que tots els alumnes treballin simultàniament amb un ordinador.


Tots els alumnes han comprat una memòria USB (“pen drive”) i uns auriculars. Voluntàriament, també porten un ratolí a la seva motxilla.


Els alumnes no s’enduen els ordinadors a casa; es guarden en un armari amb calaixos, a l’abast de les dues classes de 6è que els fan servir. En una proporció molt elevada els alumnes tenen ordinador i connexió a Internet a casa seva, la qual cosa
Metodologia i recursos utilitzats:
Les mestres implicades en el projecte a l’escola Pere Viver són les tutores de 6è de Primària, que imparteixen  gairebé totes les assignatures d’aquest nivell, tret de l’anglès, la música i l’educació física. Això facilita la distribució de les activitats amb ordinador dins l’horari setmanal d’una manera flexible i adaptada a les necessitats.


No han substituït els llibres de text per l’ordinador.  Els alumnes utilitzen llibres de text, quaderns i altres estris “analògics”,  i han incorporat l’ordinador en un 30 % de les seves activitats, proposades per les mestres, de la mateixa manera que fan d’altres activitats “no digitals” .


Han obert a tots els alumnes un compte de gmail que serveix com a vehicle de comunicació entre les mestres i els alumnes, fins i tot amb les famílies.  Aquest compte també possibilita compartir calendaris, documents i altres recursos.


Setmanalment, un alumne de cada aula és l’encarregat “d’informàtica”. És qui anota al calendari compartit l’agenda de deures de classe i obre i tanca l’armari dels portàtils, entre altres “responsabilitats”. 


Les mestres omplen un full de càlcul o un document en línia, amb la “programació” de les activitats que faran amb l’ordinador, de manera que els alumnes, que comparteixen aquests documents, poden trobar els enllaços adients per fer l’activitat, independenment del lloc on es trobin, a casa o a l’escola.
Valoració:


Punts forts
EN GENERAL ELS ALUMNES ES MOSTREN MÉS MOTIVATS.


Els alumnes de l’escola Pere Viver fa molts anys que estan acostumats a treballar amb ordinadors. Potser no amb la proporció 1x1, peró des de fa temps els alumnes han treballat a l’aula d’informàtica o en altres espais de l’escola amb ordinadors. Totes les aules del centre compten amb projectors i pissarres digitals interactives; els alumnes estan molt acostumats a “interactuar” amb un dispositiu digital.


La participació al projecte eduCAT 1x1 ha aportat l’accés a uns equipaments individuals que de forma immediata es poden incorporar a l’activitat diària. Amb la mateixa naturalitat que els alumnes treuen l’estoig i la llibreta de la seva motxilla ara agafen el portàtil i fan l’activitat que correspongui en aquell moment.


Les mestres i els alumnes comparteixen calendaris i documents facilitats per Google. Això permet fer un seguiment individual de les feines escolars, així com una tutorització permanent de les dificultats amb les que es troben els alumnes al moment de fer les cerques d’informació, o a la presentació dels treballs.


Els dubtes amb els que es troben els alumnes al moment de fer els exercicis es resolen amb la interacció de tothom, virtualment a través de les eines de comunicació o presencialment a la classe, amb l’aportació de l’experiència de cadascú, de manera que a vegades no cal la intervenció de la mestra.


L’ordinador és una bona eina per treballar l’expressió escrita, perquè permet la correcció i revisió dels textos, millorar la coherència i l’ortografia... i no cal estar connectats a Internet. Encara que si l’edició és compartida, en línia amb un document de Google, la feina d’escriure engresca molt més, com per exemple al diari de classe que fan entre tots els alumnes.
Punts febles:


- Tamany massa petit de la pantalla i del teclat dels portàtils eduCAT 1x1 que dificulten la feina dels alumnes. Tenint en compte que els alumnes no han de transportar els ordinadors a la motxilla, per Primària seria més convenient que fossin una mica més grans.


- La connectivitat a Internet de les aules de l’escola, malgrat tenir una línia ADSL dedicada només al projecte eduCAT1x1, no permet navegar amb naturalitat a tots els ordinadors del grup simultàniament, com ja passa en altres centres que participen al projecte.


- L’escola Pere Viver no compta amb continguts digitals facilitats per les editorials (els “llibres digitals” que tenen a l’ESO).  Totes les activitats que presenten als alumnes són dissenyades i programades per les mestres, que han vist incrementades substancialment les seves feines de preparació d’activitats.  Ben al contrari, el pilotatge i experimentació del projecte a Primària ha comportat per a les mestres de l’escola el fet de participar en grups de treball que valoren periòdicament l’adaptabilitat del projecte eduCAT a la Primària.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.