dimecres, 20 de juny de 2018

Mapa de l’alumnat de l'Aula d'Acollida de l'Institut Santa Eulàlia


A l'Institut Santa Eulàlia hi ha una Aula d'Acollida molt nombrosa on assisteix alumnat que porta menys de dos anys a Catalunya. La llengua és un element de cohesió social, per això es fan tallers, activitats i sortides per afavorir l’expressió oral en català. Tot i això, l’adquisició de la llengua no és el principal objectiu sinó que busca l’acollida emocional per afavorir la seva adaptació al nou entorn. S’han de tenir en compte els canvis que tenen aquests nois i noies i es fan moltes activitats d’acompanyament emocional i multiculturals, tenint en compte les diverses cultures representades a l’aula.
Les hores que fan a l'aula depenen del temps que portin a Catalunya i que necessitin pel seu procés d’adaptació i adquisició de la llengua. Tanmateix, s'adapten els continguts curriculars en plans individualitzats.

L’activitat escollida que reflecteix el treball que es fa en aquesta aula es titul·la “Mapa de l’alumnat de l’aula d’acollida” i consisteix en un mapa mundi que hi ha penjat a l’aula on totes les persones que van arribant es van adherint.


Centre educatiu: Institut Santa Eulàlia
Coordinador/a:  Marina López i Arnau Alemany
Curs acadèmic:  2017-2018
Nivell: ESO
Àmbit d’implicació: Centre
Competència / Capacitat: Desenvolupen les competències bàsiques dels següents àmbits: lingüístics, de llengua i literatura i cultura i valors ètics, geografia i història a més dels àmbits transversals com són la digital i la personal i social.

Objectius:
 • Participar en una activitat d’aula que reconegui els propis orígens fent especial èmfasi en l’àmbit lingüístic.
 • Identificar la pròpia procedència i la de la resta en un mapa mundi.
 • Experimentar la presentació personal en una nova llengua.
 • Reconèixer les llengües maternes de l’alumnat d’aula d’acollida.
 • Evidenciar l’evolució oral en llengua catalana al llarg del curs.
 • Utilitzar les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge.
  Descripció: 
  L’activitat consisteix en l’elaboració d’un mapa mundi de tot l’alumnat que forma part de l’aula d’acollida. Aquesta activitat s’inicia durant les primeres setmanes de curs i s’acaba al fina del curs acadèmic. Per tant, és una activitat oberta que va creixent al llarg del curs i al costat dels seus protagonistes.

  Partint de la importància que té la llengua oral en el nou context lingüístic en el que es troba l’alumnat nouvingut aquesta activitat proposa una primera experiència lingüística amb la llengua catalana que simbolitza l’inici de l’adquisició de la nova llengua.

  Mitjançant una targeta de presentació, un mapa del món, una tauleta o mòbil per enregistrar els vídeos i de l’aplicació de lector de codis QR, cada trimestre es creen evidències dels avenços en llengua oral que els nois i les noies van adquirint.

  De forma permanent, el mapa mundi es troba a una de les parets de l’aula. Allà, també estan penjades les targetes de presentació de tots els alumes on se’ls proposa que hi posin una fotografia seva per fer l’activitat encara més personal. També, amb l’ajuda d’un fil, l’alumnat enllaça la seva targeta amb el seu lloc d’origen. D’aquesta manera es pot mostrar, de forma molt visual, la procedència de l’alumnat que forma part de l’aula d’acollida.


  Metodologia i recursos utilitzats: 
  1r trimestre: durant les primeres setmanes lectives o, per contra, durant les primeres setmanes d’un alumne vingut durant el curs, s’elabora una targeta de presentació on escriuen, per una banda en català i per l’altra banda en la seva primera llengua. Les preguntes són bàsiques: Com et dius? Quants anys tens? A quin curs vas? Quin dia vas néixer? Quines llengües parles? Què t’agrada? Què no t’agrada? És important que l’alumne faci l’activitat escrita i després prepari la seva presentació oral en les dues llengües amb l’ajuda d’algun company.

  2n trimestre: aquest segon vídeo han de tornar-se a presentar tenint en compte les mateixes preguntes del primer vídeo. D’aquesta manera els canvis en les competències orals es poden evidenciar millor. A més, l’enregistrament ha d’afegir l’explicació d’algun aspecte treballat a l’aula d’acollida el qual hauran d’escriure a la llibreta abans de fer la presentació oral. Hi ha alumnat que escull explicar una sortida, altres com treballen a l’aula d’acollida i altres evidencien algun contingut tractat com pot ser la presentació de la seva família o la descripció de quina roba porten.

  3r trimestre: en aquest darrer vídeo es pot aprofitar per evidenciar alguna tasca feta a classe paral·lela a aquesta activitat descrita. En aquest cas, al haver treballat la temàtica de contes i de diferents estils literaris es proposa que cada alumne faci la presentació d’una lectura que ha llegit durant el curs. Les preguntes que cal que responguin són: títol i autoria del llibre, per què l’has escollit? motius per llegir-lo? per què t’ha agradat? i on l’has trobat? Un cop feta la tasca escrita es prepara i s’enregistra la presentació del llibre amb l’ajuda dels companys.

  Tasca comuna a tots els trimestres: els enregistraments es fan amb mòbil o amb tauleta i són compartits amb la professora. Aquesta s’encarrega de generar, cada trimestre, el codi QR de cada vídeo de manera que una mateixa de targeta de presentació recull tots els codis QR d’una mateixa persona. Els vídeos es pengen a l’entorn compartit G-SUITE de Google i mitjançant l’aplicació de lector de codis QR es poden visualitzar tots els vídeos de forma autònoma.

  Valoració i /o conclusions:
  Aquesta activitat té tres fases i es treballen molts aspectes lingüístics i emocionals. El primer vídeo ajuda a trencar el gel en la nova llengua d’aprenentatge. Alhora, el fet de presentar-se, també, en la primera llengua permet que l’alumnat pugui sentir-se millor davant del repte proposat. En els següents dos vídeos faciliten que l’alumnat prengui consciència dels avenços en expressió oral que va fent al llarg del curs i que cada cop es senti més còmode davant d’una activitat on s’hagi d’enregistrar. 

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.