divendres, 22 d’abril de 2016

Treball per projectes. Institut Matadepera

A l'institut de Matadepera estan realitzant un canvi metodològic que es basa en el treball per projectes, en potenciar els grups cooperatius, en fer de l'alumne el nucli de l'aprenentatge,... entre altres aspectes.Coordinació: Xavi Ros, Íngrid Ballestar, Esther Gonzàlez
Curs acadèmic: 2015-16
Nivell: 1r d'ESO
Àmbit d'implicació: centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i Cultural, Tractament de la Informació i competència digital, Matemàtica, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, Coneixement i Interacció amb el món físic, Social i Ciutadana
  Es tracta d'un canvi innovador que s’inicia a 1r d’ESO. Ha partit d’una reflexió pedagògica sobre què aprenen els nois i noies, la formació interna i de l’anàlisi de resultats.
  Al llarg del procés fins arribar al projecte del curs 2015-16 s’han realitzat actuacions en el nucli del currículum en les àrees instrumentals.


   Bases del projecte. Acords de mínims: grups heterogenis i ràtios moderades, treball per competències…..
   Quins canvis?
   Estudiant protagonista, aprenentatge significatiu, funcionalitat, activitats que impliquin a tots (diversitat), continguts relacionats amb les emocions.
   Treball multinivells i metodologies múltiples, aprenentatge més complexos, competències globals.
    Com?
    Tres àmbits: medi (naturals i socials), TECMAT (tecnologia i mates), llengües (castellà i català)
    Un sol professor imparteix tota la docència de cada àmbit. Es realitzen trobades periòdiques del professorat: 
    - Reunió de tot el professorat de diferents grups del mateix àmbit
    - Reunions de debat metodològic
    - Reunions periòdiques de tot el professorat de nivell.

    En les àrees d’anglès, música, visual plàstica i educació física es potencia que les activitats es relacionen entre elles. En aquest cas cada professor/a fa la seva matèria. Es realitza un reunió setmanal de professorat de les quatre matèries per coordinar projectes comuns

    Característiques tècniques
    - Utiltizació del mínim de llibres que permet, amb l’estalvi, que les famílies adquireixin un ordenador portàtil
    - Connexió wifi a cada aula
    - Endolls per carregar ordinadors
    - Llibres de reutilització a les aules
    - Ús puntual d’smartphone i tabletes

    Primer encàrrec sobre projectes
    Ha de tenir les següents característiques: treballs cooperatius, ús de l’anglès, competència digital…..

    Canvis concrets
    - Canvi en el disseny d’aula: taules en grup, taquilla dins aula…
    - Classroom del google. 

    Inici dels projectes
    Contextos motivadors, realitat propera als interessos dels nois i noies, reptes i preguntes, coneixements previs

    Com treballem?
    - Treball cooperatiu: repartiment de tasques
    - Experimentant
    - Recursos variats: ordinadors…
    - Espais més enllà`d’aula, fóra de l'institut, biblioteca, 

    Aspectes  que afavoreix la implementació d'aquesta metodologia? Classes de dues hores, dos mestres a aula

    Avaluació / avaluació formativa
    Dissenyada en tres part: observació a l'aula, treballas-productes finals, proves escrites competencials
    Alguns instruments:
    - Diaris de bitàcola (medi) cada alumne que vol explica què ha après
    - Passaport de lector (llegeixen el què volen i reflexionen sobre què ha llegit en el passaport) es pengen a la biblioteca i els alumnes poden veure els de tots
    - Blog – port foli de cada alumne 

    Com acabem el projecte?
    Productes finals exposats, exposicions orals, exposicions, cartells

    Valoració. Aspectes positius del canvi
    - Tenir 6 hores d’alumnat / 2 hores a la setmana desdoblat i amb dos mestres ajuda a conèixer millor als nois i noies
    - Autonomia 

    Conceptes clau: treball per projectes, aprenentatge cooperatiu

    Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.