dilluns, 5 de maig de 2014

Anglès a l'escola Sala i Badrinas. Educació Plurilingüe

Avui proposem mirar 3 vídeos que mostren el dia a dia d'una  escola de nova creació on es parla en català i anglès. Un enfocament  flexible que  s’adequa als diferents estils, ritmes i necessitats d’aprenentatge amb la participació de tota la comunitat educativa, on l'educació depèn de la relació família-infants-escola. Curs acadèmic: 2013-14
Centre educatiu: Sala i Badrinas
Coordinador/a: Olga Martí i Ferran Medina
Nivell: Educació Infantil
Àmbit d’implicació: Projecte de centre


   
Competència / Capacitat: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competències artística i cultural,  tractament de la informació i competència digital, competència matemàtica, competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i competència social i ciutadana.

Àrees / Matèries / Mòduls: Totes

Objectius:
 • Aconseguir que el nen/a senti la llengua anglesa com una llengua familiar i quotidiana.
 • Potenciar la intencionalitat de comunicació dels alumnes, comprenguin o no tot allò que se’ls diu en una llengua estrangera.
 • Introduir la llengua estrangera de manera lúdica i en situacions reals de la vida escolar.
 • Motivar als/les alumnes a l’aprenentatge de la llengua i cultura anglesa.
 • Utilitzar la llengua anglesa com a llengua de comunicació en algunes activitats del centre: English, psycomotricity, tallers, bon dia,...
 • Comprendre les instruccions de treball i d’actuació a l’aula.
 • Comprendre i respondre verbalment o mitjançant un gest a missatges d’ús habitual a l’aula i d’intercanvi social.
 • Identificar objectes, animals, accions a partir de les diferents tipologies textuals treballades: contes, poemes, cançons.
 • Reproduir alguns sons específics de la llengua anglesa.
 • Reproduir el ritme i l’entonació d’instruccions treballades anteriorment.
 • Reproduir i memoritzar textos breus treballats.
 • Reproduir oralment el lèxic treballat.
Descripció:
L’escola consta actualment de dues aules de P3, P4 i P-5. És una escola de nova creació l’objectiu prioritari és el tractament de les llengües pel que fa al seu ús i adquisició, no només pel que fa referència a la llengua vehicular de l’escola, el català; sinó també del castellà i les llengües estrangeres.  A més de donar espais i importància a la realitat plurilingüe dels alumnes del centre.
El projecte d’innovació consisteix en introduir la llengua estrangera (anglès) a l’educació infantil progressivament des de P3 i intensificar-la a l’educació primària. A l’educació infantil es centren en el desenvolupament d’activitats ensenyament-aprenentatge que tinguin com a eix vertebrador l’expressió i la comprensió oral. A al curs vinent començarem amb l’educació primària, introduint el desenvolupament de les altres habilitats, l’expressió i comprensió escrita de forma vertical i progressiva. D’aquesta manera els nens/es inicien a l’aprenentatge com una manera de viure la llengua començant a fer-la servir a la descoberta del món i la socialització, a partir del joc, contes, cançons, activitats lúdiques...

Metodologia i recursos utilitzats:
Recursos humans: L’escola consta de dos especialistes d’anglès i de tres mestres amb un bon domini de la llengua. D’aquesta manera podem fer totes les sessions desdoblant els grups-classe.
Recursos materials: Com és una escola de nova creació (3 anys d’ de funcionament), el material aconseguit fins ara ha estat fruit de donacions o la creació dels mestres responsables de l’àrea. Avui dia, disposen d’una aula d’idiomes polivalent (compartida amb l’espai de biblioteca i l’espai per a guardar material) amb 12 llocs de treball per a l’alumnat (ja que totes les sessions es fan en desdoblament). Els recursos TIC: l’ordinador i la pissarra digital es localitzen en una altra sala polivalent: la sala de racons, menjador,...
Metodologia: Cada nen té el seu propi ritme i estil de maduració, desenvolupament i aprenentatge i, per aquest motiu, la seva afectivitat, característiques personals, necessitats, interessos i estil cognitiu hauran de ser elements que condicionin la pràctica educativa en aquesta etapa.
L’ enfocament vers la llengua anglesa és flexible i s’adequa als diferents estils d’aprenentatge. Un dels objectius principals és fomentar l’interès dels nens vers aquesta llengua estrangera de manera eficaç i divertida. Tenen en compte que els nens en aquesta fase aprenen a través del tacte, l’acció i el moviment i que a través de jocs d’acció i balls, que augmenten i milloren el control sobre les diverses parts del cos, totes les classes s’estructuren per mitjà de cançons , chants, TPR activities, Bits, contes i algunes activitats de traç per reforçar els conceptes i els continguts treballats. Sempre dins d’un context ple de significat i ric en estímuls.
La repetició és una eina fonamental en l’adquisició del llenguatge i aprenentatge general. La plàstica, la psicomotricitat i el bon dia es fan en anglès.

Cada sessió específica d’anglès comença per una rutina (openingroutine) o activitat d’inici ( flashcards, cançó d’inici, repàs de l’última sessió), activitat principal (conte, cançó, roleplaying, presentació de conceptes nous,.....), activitat final ( worksheet, joc de tancament, pop-outs, ...). Les activitats que es duen a terme a educació infantil són totes de curta durada per no perdre l’atenció dels alumnes i cada vegada que hi ha algun canvi d’activitat van precedides d’una cançó que fa que els alumnes sàpiguen en tot moment el que faran:
 •  Al tren anant cap a l’aula d’anglès: 1,2,3... littlechildren.. Line up...
 •  Per començar: Hello, hello...it’stime for English... Hello Tommy tigger..
 •  Per treballar a la taula: Table, table...
 •  Per estar atents: 1,2,3 lookat me... 1,2,3 listen to me...
 •  Per recollir: Tidy up, tidy up...
 •  Per acabar la sessió: It’stime to finishnow... Yousayhelloand I saygoodbye.
És essencial que el nen se li doni l’oportunitat d’interaccionar amb un interlocutor i és per això que es creen situacions on senti la necessitat de comunicar-se, com:

- “Hello Tommy Tiger”: La mestra d’anglès té de referència el mètode d’ensenyament de Richmond.

- Psycomotricity:  amb la resposta física ens adonem si s'han entès les explicacions en anglès.

- Taller d’English: Un cop per setmana cada nivell es divideix en tres grups i es fan tres tallers molt diferenciats.

- GoodMorning:
 • 3 Anys: Un cop feta l’adaptació dels nens i les nenes comencem a fer el bon dia un cop per setmana. La Rutina es va ampliant a mesura que avança el curs.
 •  4 Anys: des del primer dia de classe es treballen les rutines que s’han sistematitzat a P3 en català, tot adaptant-les a l’anglès. Es canten les cançons reforçant-les amb la projecció del seu vídeo, l’ordre de llista, etc. A més incorporem  vocabulay i/o estructures per reforçar el tema que es treballa posant-se d’acord amb l’especialista.
 •  5 Anys: des del primer dia de classe es treballen les rutines que s’han sistematitzat a P3 i P4. L’encarregat del bon dia s’encarrega també de complimentar la Weather Chart, el calendar... Es treballen noves cançons, la lectura de nombres, es comencem a fer packs of 10 per a començar a treballar la desena...
- Time for tales: L’alumnat de P4 i P5 d’un mateix nivell es reparteixen en 3 grups, i passen per cada un dels tres tallers un cop cada tres setmanes. A partir de l'ús de flashcards, manipulatius, titelles d’un conte determinat es treballa l’aprenentatge de vocabulari específic, així com d’estructures lingüístiques senzilles.
El tipus de llibres que es llegeixen són:
PatternedConceptBooks: Tenen un patró lingüístic repetitiu, que permet a l’alumne llegir amb l’adult.

PredictableBook: Permeten que l’alumne entengui com s’organitza el llenguatge per explicar una història.

WordlessBooks: Amb poca  presència del llenguatge i una trama fàcil de seguir.

Sing-a-long books: Es poden cantar o  van associats a una tonada. Són molt útils per a fer memoritzar vocabulari i estructures, expressions fetes(idioms) de l’anglès.

Valoració i /o conclusions:
Un projecte educatiu de nova creació valorat com a molt positiu per part de totes de les persones que la formen. Una escola on mestres i Infants gaudixen de la seva tasca amb la col·laboració directa de les famílies, una relació  per compartir i cooperar junts pel benestar i l'educació de tota la comunitat educativa.
 

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.