dijous, 13 de setembre de 2012

Coordinació de les escoles Joan Torredemer Canela, Ginesta i Institut de Matadepera

A les Escoles Joan Torredemer i Ginesta, i l'Institut de Matadepera treballen junts per afavorir el pas de primària a secundària. Aquestes relacions, que consten de moltes actuacions, es van desenvolupant al llarg del curs des de fa varis cursos gràcies a la coordinació que es du a terme entre aquests centres educatius de la localitat.

Centres educatius: Escoles Ginesta, Torredemer i l'Institut Matadepera
CoordinadoresAnna Puig, Dolors Ramírez, Maria del Mar Garcia i Ingrid Ballestar
Cursos: des del curs  2002-2003 fins els curs 2014-15
Nivell: Tots
Àmbit d'implicació: Projecte de centre i de zona
Competències: Comunicativa, Artística, Digital, Matemàtica, Aprendre a aprendre, Autonomia, Coneixement món físic, Social i Ciutadana
Àrees: totes i tutoria

Objectius:
 • Coordinar aspectes curriculars i metodològics dels centres de Primària i Secundària públics de la zona fomentant la participació del professorat implicat 
 • Coordinar aspectes transversals: hàbits de treball i de convivència, sortides..., 
 • Coordinar activitats i actuacions adreçades a les famílies: escola de pares, xerrades.... 
 • Coordinar l'agenda que es lliura a l'alumnat
 • Coordinar criteris de repetició/promoció
 • Coordinar la informació de traspàs de l'alumnat: documentació, reunions de traspàs d'informació entre tutors/es....
 • Fomentar la participació entre l'alumnat dels centres de Primària i de Secundària al llarg de l'etapa
 • Intercanviar informació dels respectius projectes que es porten a terme a la zona
 • Establir un seguiment dels resultats de les competències bàsiques per a incorporar millores en els tres centres


Metodologia i recursos utilitzats:

Es tracta d'una coordinació que es porta a terme des de fa molts cursos i consta de moltes actuacions que es van desenvolupant al llarg del curs:

Coordinació metodològica i curricular
Fins aquest curs s'ha coordinat l'àrea de llengua catalana. Des de les direccions dels centres (a través de la coordinació pedagògica i cap d'estudis) es concreten els temes per coordinar i el professorat de l'àrea es troben per a treballar els aspectes concretats. S'ha analitzat la programació, la metodologia, els recursos i els continguts curriculars. Exemple de guió utilitzat en la coordinació de l'àrea de llengua:
 • Intercanvi de programacions
 • Intercanvi de recursos i metotodologia en l'aplicació del currículum a l'aula per aconseguir alumnes competents en:
- llengua oral
- llengua escrita 
- dimensió literària
 • Planificació de sessions: com es realitza....
Coordinació de l'agenda
Cada curs un centre coordina l'elaboració de l'agenda. Aquest fet implica, a més de les tasques d'impremta i de confegir-la, organitzar un concurs entre l'alumnat del centre per a escollir la imatge de la portada.

Coordinació salut-escola
Es coordinen els tallers de salut-escola, les trobades amb el CAP i amb els serveis socials. Els tallers es planifiquen conjuntament tots els tres centres. 

Coordinació d'aspectes transversals
Cada centre té informació de les sortides que es realitzen. S'han coordinat també els hàbits de treball i de convivència.

Criteris de retenció/promoció
Aquest aspecte també s'ha vist necessari que es coordinés intercentres. Es va elaborar un document consensuat i aprovat pels centres implicats i la seva aplicació.

Coordinació en relació al traspàs d'informació de l'alumnat, matrícula
S'ha actualitzat l'informe de traspàs i s'ha ajustat la informació que el centre de secundària creu rellevant per a un bon acolliment del nou alumnat.
Es coordinen les Jornades de portes obertes dels diversos centres.

Activitats conjuntes entre els tres centres amb alumnat 

Sempre s'ha treballat en la perspectiva que l'alumnat dels dos centres de Primària coincidiran a l'Institut, per tant es programen trobades intercentres de Primària (per exemple una Cantata) i activitats entre alumnat de Primària i de Secundària. Aquest curs s'ha realitzat la Fira tecnològica, on alumnes de 1r d'ESO han anat a explicar als alumnes de 3r de Primària temes sobre l'Univers.

Altres activitats que s'han portat a terme d'intercanvi són: Contes a Educació Infantil  (Primària-Institut), Intercanvi de cartes en llengua anglesa (Ginesta- Joan Torredemer), Trobades esportives (Ginesta- Joan Torredemer)

També es coordinen les activitats que l'Institut organitza per l'alumnat de Primària en motiu de la campanya de matriculació. 

Els nois i noies de l'institut expliquen L'Univers  a alumnes de les escoles de primària

Curs 2015-16:

Planetari. Institut Matadepera, escoles Joan Torredemer i Ginesta


Valoració:

Es tracta d'una sèrie d'actuacions que afavoreixen la continuïtat dels alumnes en les diverses etapes educatives, i esdevenen molt positives perquè els nois i noies es troben en centres que intercanvien metodologies i actuacions. Es fa necessari recalcar que la situació dels centres en un poble millora la comunicació i la coordinació.

Conceptes clau:
 • Pas de Primària a Secundària
Per a més informació, es pot consultar la web dels centres, ESC Joan Torredemer i Canela, ESC GinestaINS de Matadepera 
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.