divendres, 25 de novembre de 2011

Ús de la pissarra digital a l'escola Pau Casals de Vacarisses

Arran d'una formació de centre l'ESC Pau Casals ha introduït de manera molt general l'ús de la  pissarra digital interactiva. Es recullen dos exemples: llengua catalana i coneixement del medi.  Les activitats, preparades pel professorat del centre milloren la motivació i la participació dels alumnes.Centre educatiu: Escola Pau Casals
Coordinadores: Sònia Ruiz i Cristina Aguilera
Curs acadèmic: 2011-12
Nivell: Al ser un projecte de centre inclou tots els nivells educatius que el formen.
Àmbit d'Implicació: Projecte de centre
CompetènciesEs potencia la competència del tractament de la informació i digital, la competència d'autonomia i iniciativa personal, la competència comunicativa lingüística i audiovisual i la competència aprendre a aprendre.
Àrees: llengua catalana i ciències socials
 


                                                                                                
Objectius generals de l'ús de la pissarra digital:  
  • Motivar a l'alumnat a través d'activitats interactives.
  • Fer participar activament l'alumnat.
  • Implicar a tot l'alumnat en la utilització de les pissarres digitals.
Descripció:  
Us descriurem dues activitats, la primera tracta d'una classe de llengua catalana per racons i la segona és de ciències naturals on es treballa el relleu.

En la primera, la classe es divideix en dos grups. Mig grup està a l'aula d'informàtica treballant la comprensió lectora a l'aula virtual, mentre que l'altre es queda a l'aula ordinària on en petits grups treballen diferents aspectes de la llengua. Un d'ells utilitza la pissarra per fer repàs de conjugacions d'una manera dinàmica, un altre fa dictats amb el professor, un tercer fa comprensió lectora i, per últim, la professora d'educació especial reforça tot els aspectes gramaticals, lèxics i ortogràfics.

Tant el mig grup de l'aula virtual com els petits grups de l'aula ordinària van rotant pels diferents racons.
Pel que fa a la segona, treballen el relleu mitjançant la pissarra digital. Primer identifiquen una imatge, en aquest cas una serralada. Seguidament, se'ls proposa que diferenciïn i defineixin les diferents parts de la serralada. Després, se'ls fa indicar en unes imatges les possibles diferents formes del relleu. A continuació, se'ls mostren les activitats que hauran de fer a casa a través de l'aula virtual, donant pistes de com realitzar-les. Per acabar, la mestra exposa matèria amb suport visual mitjançant la pissarra digital i, per dinamitzar la classe, utilitza un vídeo i un simulador de terratrèmols virtual.

Recursos utilitzats:
  • Pissarra digital (PDI).
  • Aula virtual.
  • Material interactiu (exercicis, vídeos...).
  • Ordinadors portàtil individuals.


Valoració:
Pel que fa a punts forts cal remarcar la motivació i participació que, gràcies a les pissarres tàctils i l'interactivitat, es genera entre l'alumnat, la interrelació constant que hi ha entre mestres i alumnes i la cohesió i companyerisme que hi ha tan entre els alumnes com entre tot el personal docent del centre. El fet de tenir un material didàctic personalitzat s'aconsegueix una millor adaptació als diferents nivells i a les necessitats de cada alumne.

Conceptes clau:
  • PDI, Pissarra Digital Interactiva.
  • Treball interactiu.
  • Autonomia personal.
  • Participació.
  • Motivació.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web del centre clicant aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.