dimecres, 24 de novembre de 2010

L'aula d'acollida de l'Institut Santa Eulàlia


Aquesta notícia mostra les activitats de l'aula d'Acollida de l'INS Santa Eulàlia. S'utilitza el treball de grups, l'expressió oral,  les parelles lingüístiques i les  TAC. Centre educatiu: Institut Santa Eulàlia
Nivell: ESO 
Àmbit d'implicació: Aula d'acollida
Competències:  Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Autonomia i Iniciativa personal i Aprende a aprendre

Podeu veure Fotografies d'aquesta activitat.Treballarem principalment català, matemàtiques, naturals i socials, tot i que és la llengua catalana l'eix central de l’aprenentatge, com a eina d'aprnentatge i socialització.  


Els objectius d'aquest recurs del centre són:
 • Adquirir una competència bàsica en llengua catalana.
 • Produir missatges orals i escrits de tipologia textual diversa que els permeti incorporar-se al sistema educatiu.
 • Fomentar la capacitat de comunicació i de participació, en llengua catalana, dins de l’entorn escolar i social que els envolta.
 • Conèixer el llenguatge específic de les diferents àrees d’aprenentatge.
 • Conèixer les característiques generals del país on viuen: drets, deures, cultura, etc.
 • Analitzar les semblances i diferències culturals.
 • Fomentar el respecte vers la diversitat cultural.
 • Educar en la interculturalitat                         
 Descripció:

L’alumnat de l’Aula d’Acollida el distribuïm en els següents nivells (colors)  en funció del seu coneixement de la llengua catalana. 

Alfabetització nouvinguts llengües no romàniques:  Màxim 12 h/setmana 

Iniciació a la llengua catalana: Màxim 8h/setmana  

Aprofundiment: Màxim 5h/setmana

Oral – conversa: Màxim 2h/setmana


Els recursos que utilitzem en l'alfabetització d'alumnes nouvinguts de llengües no romàniques són:

Llibreta amb l’alfabet, "Olívia", "Comencem", Diccionari d’imatges, "Diccionari català-arab", Lletra pautada, "Les primeres paraules d’en Teo", Problemes muts, Mapes, Memoritzar poemes, "Món lectoescriptura", "Nexe" que serveix per a treballar conceptes bàsicscom ara el nom, l'adjectiu, el verb.
Tenim diversos racons: escriure, llegir, construir, jocs, biblioteca.
Els recursos que utilitzem en l’alumnat d'Iniciació a la llengua catalana són:
“Hola”, Caixa de lectures, Dictats preparats, Memoritzar poemes, “Nexes 1-2-3”, “Món llengua i interculturalitat per a  Ciències Naturals, Ciències Socials, Matemàtiques, i els quaderns Santillana.
Els temps verbals que introduïm són: Present, Passat, Futur. Treballem estructures lingüístiques bàsiques.
Realitzem també treball en ordinador.

Els recursos que utilitzem en l’alumnat  d’Aprofundiment són:

“Llindar 1”, dictats preparats, lectures teatralitzades, lectures, expressió escrita.
Realitzem també treball a l'ordinador

Els recursos que utilitzem en l’alumnat per a treballar l’expressió Oral – conversa són:
Vídeos, DVD, làmines, cançons, escriure, registre de veu.

Altres:
Registre de seguiment.
Mapes, pàgina internet
Sopes de lletres.

L’assistència de l’alumnat és variable en funció del nivell i del grup al que pertanyen.
El nombre de nois i noies que passen per l’aula és d’entre 30 a 35 per curs.
Fem exàmens escrits en finalitzar una unitat, i proves orals dels mateixos continguts.
Utilització del moodle de l’institut per tal de tenir el registre de les activitats que fan els alumnes i els resultats obtinguts.
Adjuntem el model d’informe trimestral a les famílies.

Metodologia i recursos utilitzats:
Organització de parelles lingüístiques en coordinació amb el departament de català. Treball en grup, en petit grup i atenció individualitzada.
Racons (biblioteca, escriure, construir, llegir , ordinador i jocs), suport d’internet amb la dotació d’Educació, jocs col·lectius, pel·lícules per facilitar i reforçar l’expressió oral...

Valoració i /o conclusions:

Punts forts:
 • Capacitat d’expressar-se en una llengua nova en un decurs curt de temps a alumnes de llengua no llatina.
 • Integració de l’alumnat magrebí i sudamericà entre ells i en l’entorn institut
 • Company tutor. Tria d’un company del seu grup/classe que l’acompanya, informa, explica, assessora... les primeres setmanes d’assistència. Veure Decàleg del company tutor

Punts febles:
 • La poca fluïdesa en l’expressió escrita.
 • No poder mantenir estables els diferents grups del mateix nivell a les mateixes hores perquè en pertànyer a tutories diferents no és possible harmonitzar els interessos de l’Aula d’Acollida amb els horaris de tots els grups d’ESO.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.