dilluns, 14 de març de 2016

Tasca autònoma d'escriptura. Una bona pràctica per generar textos creatius. Escola Joan Torredemer

L'escola Joan Torredemer porta a terme un projecte sobre expressió escrita on els nois i noies són autònoms en el seu procés de creació però compten amb el suport, cabdal, del professorat. 
Coordinadores: Estel Baldó i Dolors Ramírez
Curs acadèmic: 2015-16
Nivell: Primària
Àmbit d’implicació: Projecte de centre
Competències: Competència comunicativa lingüística, competència d'autonomia i iniciatva personal, competència d'aprendre a aprendre i competència social i ciutadana
Àrea: Llengua catalana
  Objectius:
  Dels docents
  • Crear un entorn que afavoreixi l’escriptura.
  • Diversificar les situacions d’escriptura
  • Donar sentit al fet d’escriure
  • Plantejar activitats d’escriptura progressives.
  • Presentar les tipologies textuals i els gèneres textuals més usuals
  • Afavorir la consciència i la reflexió dels alumnes
  • Proporcionar situacions comunicatives que generin converses sobre el fet
  • d’escriure.
  Dels alumnes
  • Desenvolupar l’autonomia i la gestió del seu propi aprenentatge.
  • Desenvolupar tres tipus de coneixements en els alumnes:
  1. El coneixement sobre els usos i convencions del llenguatge escrit (ús pràctic, ús literari i científic).
  2. Els coneixements de tipus procedimental (generar idees, seleccionar, organitzar, ...).
  3. Els coneixements de gestió i control. Estratègies.
  Descripció

  Aquest projecte s’emmarca a l’Escola Joan Torredemer, de Matadepera. Es comença a configurar a partir de l’interès de l’equip de mestres i es converteix en una experiència transversal a l’etapa de primària, vinculada a les activitats de llengua d' educació infantil .
  Es tracta d’enfocar  l’escriptura de forma competencial amb l’objectiu que els nens i les nenes encarin de forma activa i conscient el procés d’aprenentatge de la llengua escrita. És un bon recurs per afavorir la creació de textos escrits de manera més reflexiva i atenent els diferents graus de competències i capacitats cognitives dels nois i les
  noies d’Educació Primària.

  Són sessions orientades a descobrir i utilitzar diferents tècniques i estratègies que els seran útils a l’hora d’elaborar un text escrit en altres àrees i en situacions comunicatives. Els nens i les nenes van  adquirint fonaments útils per redactar també en un futur.

  Els mestres tenim clar que aprendre a escriure vol dir estar al costat de persones competents que en qualsevol moment puguin resoldre dubtes o donar estratègies i pistes adequades per continuar amb la tasca en el cas d’encallar-se. A vegades, el mestre haurà d’ajudar l’alumne a decidir què vol escriure, com ho ha d’escriure,
  suggerir com ho pot fer, donar aquelles bastides que cadascú necessita en els diferents moments del procés. L’adult, per tant, hi juga un paper cabdal. Pot llegir un text mostrant una correcta lectura expressiva  o també escriure tot col·laborant amb l’alumne. Pot assessorar i mostrar estratègies i recursos que ell mateix fa servir a l’hora de redactar. Bàsicament, podríem dir que està al servei de les necessitats que van sorgint en el procés escriptor que segueix cada alumne. És per tant, una bona ocasió per ajudar-los a descobrir i utilitzar diferents tècniques i estratègies que els seran útils a l’hora d’elaborar qualsevol text.


  Metodologia

  En la tasca autònoma d’escriptura hi podem reconèixer quatre moments o fases diferents en el procés de treball:

  a) Presentació de les diferents propostes d’escriptura, i per tant, dels diferents tipus de text que podran escriure: narratiu, instructiu, expositiu, poètic,...
  Quan es presenta un nou tipus de gènere textual es parteix dels coneixements que tenen els propis alumnes i es deixa espai per reflexionar entre tots sobre el procés de crear-lo, compartint les diferents maneres per generar idees, per planificar el text.

  b) Planificació: els nens i les nenes planifiquen les activitats que portaran a terme durant un període de temps, tant si escriuen individualment o en parella. Els mestres proporcionen l’ajuda a l’alumnat en la planificació mensual i incentiven la cooperació entre iguals.
  En la planificació, els alumnes utilitzen un quadre on anoten el tipus de text que escriuran i la data d’elaboració, juntament amb l’autoavaluació de la tasca feta.

  c) Sessions on s’inicia el procés de treball tenint en compte els tres moments del procés de l’escriptura: abans d’escriure el text, mentre el redactem i després d’escriure’l. Tots els alumnes han de tenir present que els tres moments són igual d’importants i que cal dedicar-hi el temps que calgui.
  Abans d’escriure, han de conèixer el context, saber l’objectiu o el propòsit de l’escrit, conèixer per a qui escrius... Així com també han de consultar models, generar idees, organitzar-se i ordenar les idees en esquemes. En definitiva, planificar el text. Un cop comencen a escriure, han de consultar la planificació del text i els models, aplicar els connectors que es faciliten, fer consultes ortogràfiques i rellegir el que van escrivint.

  d) Reflexió i autoavaluació dels textos escrits i del procés seguit des de la planificació. Després d’escriure el text revisar, llegir-lo a un company, comprovar la coherència, l’ús de connectors i retocar i enriquir el vocabulari...

  Recursos

  Com a recursos humans, sempre disposem de dos mestres dins de l’aula per tal d’oferir una atenció més propera a l’alumnat.
  Com a recursos materials els alumnes  disposen d’un díptic que s’ha presentat i treballat a la classe de llengua, amb informació i recursos per poder escriure millor, aquest consta de tres apartats:

  - el procés d’escriure
  - connectors a utilitzar
  - selecció d’ortografia a tenir en compte, adequada al nivell del cicle

  Aquest díptic també s’ha proporcionat a les famílies per tal d’orientar-les al moment d’acompanyar el seus fills quan fan escrits a casa.
  També disposem de mobles específics, prestatgeria amb arxivadors  o moble de calaixos, per poder guardar material que utilitzen els alumnes a l’aula:

  - registre de tipus de text treballats
  - fulls de planificació de treball
  - registres d’autoavaluació
  - Arxivador  o calaix (segons el cicle) amb els materials relacionats amb cada tipus de text: models d’exemple, esquemes per ordenar la pluja d’idees, esquemes per planificar el text, fulls amb formats determinats segons el text..

  Un altre dels recursos utilitzats dins de l’aula són els murals, on hi ha penjada la informació del díptic, el procés per escriure, els connectors, ortografia bàsica i paraules noves.
  El temps que s’imparteix per aquest projecte és de una sessió setmanal, i el realitzen tots els grups d’educació primària del centre.

  Avaluació

  En aquest projecte s’avalua l’adquisició del procés d’escriptura, la qualitat del text i el producte final, en el que es valora el grau d’adquisició i coneixements de les propietats del text i l’adquisició i el grau d’autonomia del treball.


  Valoració i/o conclusions

  És un projecte que es va actualitzant i ampliant curs rere curs. S’ensenyen tècniques perquè s’apliquin en altres situacions, es a dir, que no únicament siguin útils per la sessió en què es treballen aquests continguts, sinó que ajudin als alumnes a aplicar els coneixements adquirits quan redacten en altres àrees i aplicades a la vida real.
  Aquest projecte es presenta de forma transversal a tota l'educació primària i està vinculat a la metodologia de lectoescriptura aplicada a l’etapa infantil. 

  Tutors, tutores i especialistes apliquem i fem ús d'aquesta metodologia i d'aquest  enfocament per treballar la llengua escrita.

  Conceptes claus: Llengua escrita, autonomia de l’alumnat, suport de les mestres, recursos de llengua
  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.