dijous, 17 de març de 2016

Projecte Escolta'm a l'institut Mont Perdut

A l'Institut Mont Perdut porten a terme el projecte Escolta'm. Aquest projecte afavoreix la convivència i el
clima del centre a través de tutories personalizades.Coordinador/a: 
Curs acadèmic:  2015-16
Àmbit d’implicació:  Projecte de centre
Nivell:  ESO
Competència:  Comunicativa lingüística, Autonomia i iniciativa personal.


  Objectius

  • Donar una altra mirada a la relació entre alumne i tutor.
  • Millorar el clima de treball a l’aula.
  • Fer visibles aquells alumnes que passen més desapercebuts.
  • Crear un espai de confiança entre alumnes i professor que afavoreixi l’aprenentatge i una vinculació positiva.

  Descripció
  El projecte proposa una vinculació educativa i positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat eines que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de manera satisfactòria.
  L’Institut Mon Perdut ha trobat l’encaix d’aquest projecte en el marc de la tutoria compartida en la franja de Gust per la Lectura.
  Es tracta d’un treball d’acompanyament i suport al professorat amb l’objectiu d’obtenir millors i noves eines per a la comunicació i el lideratge des d’una narrativa positiva i crear alhora una estructura organitzativa que permeti un nou format tutorial per a la conversa amb els alumnes.

  Metodologia i recursos utilitzats
  Aquest curs el Projecte Escolta’m es porta a terme a 1r, 2n i 3r d’ESO. Cada tutor té un dia assignat per fer-lo (dins la franja de Gust per la Lectura, a excepció dels dijous i del dia de tertúlia literària, si s’escau) i un espai. Són 25 els tutors que el realitzen.

  Avaluació
  El seguiment del Projecte es portarà a terme per part del psicopedagog de referència de cada nivell. Es dedicarà mitja hora d’un equip docent cada sis setmanes a fer-ne el seguiment: valoració de les sessions d’aula petita, resolució de dubtes..

  Valoració
  El projecte vol fer una mirada àmplia sobre el concepte d’alumne. Es vol atendre no només l’alumne, sinó també la persona, a partir de l’atenció a l’expressivitat de l’infant i/o adolescent, amb una mútua disponibilitat interior, en un acte de confiança. Així com també proporciona una estructura organitzativa als tutors que els permet tenir un espai i un temps programat per treballar de manera tranquil•la i amb profunditat la relació tutorial envers el seu alumnat.

  Conceptes claus:  Autonomia personal, relació mestre-alumne, lectura.

  Més informació a
  Projecte Escolta'm a l'institut Mont Perdut
  Projecte "Escolta'm" per a una tutoria personalitzada Antoni Giner i Carme Saumell
  Projecte Escolta'm. Tutoria personalitzada. Equip de coordinació UB
  Resum del projecte Escolta'm
  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.