dimecres, 9 de setembre de 2015

Estratègies d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa (expressió escrita). Institut de Vacarisses


A l'institut de Vacarisses s'han plantejat la metodologia de l'ensenyament del writing amb l'objectiu de millorar la competència en llengua anglesa de l'alumnat. 

Coordinadors/es: M. Dolors Romero, Manel González, Marta Bibao. Departament de llengua anglesa
Curs acadèmic: 2014-15
Nivell: ESO
Competències: Comunicativa Lingüística, Aprendre a aprendre
Àrees: Llengua anglesa
Objectius: 
  • Millora de la competència en llengua anglesa i concretament el writing

Writing: un treball d'iniciatives, valoracions de resultats i noves iniciatives

El curs 2011-12 el professorat d’anglès vam acordar analitzar les pràctiques d’ensenyament-aprenentage que portàvem a terme.

També vam acordar unificar els nostres mètodes de treball i criteris. Entre d’altres decisions, vam acordar doblar el nombre de writings que es demanaven als nois i noies.

El curs 2012-13 ens vam plantejar una sèrie d'iniciatives que es van concretar en:

Unificar els criteris d’avaluació valorant la presentació dels treballs. Aquest fet va millorar la presentació de les redaccions per part de l'alumnat.

Correcció col·lectiva a classe del writing (sense el nom de l'autor/a). Aquesta opció va ajudar a visualitzar els problemes dels nois i noies a l'hora de fer les redaccions. Els alumnes reflexionaven sobre l'errada i la seva correcció.

Exercicis de correcció a classe. Es van incorporar exercicis de correcció a classe partint dels textos escrits pels propis alumnes. En una taula d'Excel es recullen les oracions amb les errades i en una fila oculta després de cada oració, l'oració corregida. La taula, fotocopiada, es dóna als alumnes per fer les correccions que creuen necessàries, i al final es corregeix mostrant les files ocultes a la pantalla digital.

Simultàniament, però, vam trobar-nos que l’alumnat cada vegada feia menys variacions sobre el model de redacció, sobre les estructures i pautes que el professorat donava. Fet que ens va portar a la següent estratègia:


Professorat com a model.
Amb l'objectiu d'ampliar les estructures que utilitzava l'alumne, vam fer modelatge davant d’una de les redaccions que els demanàvem. (Exemple Annexos 2 i 3) Es tractava de partir d’un model o d’una pauta i fer-hi variacions per millorar-lo sense incórrer en errades, i oferir estratègies de com fer-ho. Annex 2
Annex 3
Durant aquest procés, en la revisió d'un text, un alumne va dir: “és que no sé què repassar”. D’aquí va sorgir una nova idea:

Correcció de les pròpies errades. Cada alumne corregeix les seves pròpies errades sense facilitar-li el text corregit, tan sols amb marques i pistes de què està malament i posteriorment se li demana lliurar la redacció amb les correccions adients implementades. La nota de la redacció serà la mitja de les dues, descomptant més per les errades i valorant molt alt la capacitat de corregir-se a partir de les pistes. 

Comptabilitat personal de les errades.
Per tal d'anticipar les errades i auto-corregir-se i per saber què repassar abans de donar per feta la redacció en un examen, l’alumnat fa un inventari de les seves pròpies errades. Per això se li demana que porti una mena de comptabilitat personal de les errades que fa al llarg del curs o cursos.
D’aquí va sorgir la Taula “Mistakes to review” (Annex 4). 
Annex 4Significat de cada columna de la taula:

  • Hi ha unes inicials a mode de símbol a la primera columna – la pista que es posa a cada errada;
  • Aquestes inicials desplegades a la segona columna, perquè tingui la clau del significat de les inicials;
  • Un/s exemple/s de l’errada i la seva correcció a la tercera columna (són errades extretes de les redaccions de 3r d’ESO del curs 12-13 i la taula es va usar a 2n i 3r d’ESO el curs passat);
  • I una quarta columna amb una casella per a cada unitat didàctica on l’alumnat ha de posar una creu per cada vegada que ha fet aquella errada i en cada unitat didàctica on l’ha feta. 

Al llarg del curs es trobarà, per exemple, que sempre posa els adjectius en plural, o que els posa al darrera del nom i no davant, etc. Que sempre escriu en minúscula els noms de ciutats o d’idiomes... i així sabrà quines errades fa i com cal corregir-les, i sabrà què repassar. 
Esporàdicament es facilita aquesta graella a l’examen, per incentivar-ne l’ús i aprendre a utilitzar-la.

Valoració
Finalment assenyalar que aquestes estratègies aplicades sistemàticament ha portat a una millora significativa en l'aprenentatge de la llengua anglesa dels nois i noies.

Conceptes clau: estratègies ensenyament-aprenentatge

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.